Activiteiten & Actueel

 

Concept Verslag ledenvergadering Groei en Bloei, afdeling Stadskanaal e.o.

Datum:           31 januari 2018

Locatie:           Zaal “de Eendracht”, Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal

Aanwezig:       42 leden en 4 bestuursleden

 

Voor het downloaden van het verslag klik Initiates file download<hier>

 

Nr

Agendapunt

 1

Opening en vaststellen agenda

De voorzitter, Jacques van Velsen, opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen welkom. Jacques meldt ter inleiding op de vergadering dat we een mooie en actieve vereniging hebben. Het bestuur kijkt tevreden terug op de ingelaste jubileumavond waar ook veel leuke reacties op gekomen zijn.

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 2

Verslag en actielijst vorig overleg d.d. 18-01-2017

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van verslag zijn er geen vragen  of opmerkingen.

 

 3

Sociaal jaarverslag 2017

De secretaris, Henriët Vrolijk, geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Naar aanleiding van het sociaal jaarverslag zijn er geen vragen vanuit de zaal.

 

 4

Financieel jaarverslag 2017

Jacques van Velsen, waarnemend penningmeester, geeft een toelichting op het verslag. Het resultaat over 2017 is 818 euro negatief. Dit kan worden verklaard door de ingelaste jubileumavond die niet was begroot. Het jubileum heeft 1229 euro gekost hiervan zijn o.a. de film, een hapje en drankje en een attentie voor alle aanwezigen bekostigd. Dank zij het eigen vermogen van de vereniging van 8288 euro heeft het bestuur deze uitgave wel aangedurfd. Zonder jubileum zou het resultaat over 2017 positief zijn geweest.

Vanuit de zaal zijn geen vragen.

 

 5

Kascontrolecommissie

De kascontrole is uitgevoerd door Kees Traas en Tinus Scheltens. Kees meldt dat de commissie geen onregelmatigheden heeft geconstateerd, wel zijn een paar kritische vragen gesteld en suggesties gedaan. De commissie stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt overgenomen.

Kees Traas is aftredend. Elly Bulles stelt zich beschikbaar voor de kascommissie en wordt benoemd.

 

 6

Begroting 2018

De begroting is vergelijkbaar met 2017 en eindigt sluitend. Dit kan doordat de catering bij de fair door de afdeling zelf wordt verzorgd in plaats van uitbesteed, wat 500,- euro oplevert. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 7

Bestuursverkiezing

Gerard Weisbeek is aftredend en niet herkiesbaar. Jacques bedankt Gerard voor zijn jarenlange inzet, positieve inbreng en bruikbare adviezen en overhandigt een kleine attentie. Voor de functie van Gerard heeft zich geen kandidaat gemeld. Het is mogelijk om de functie van Gerard te splitsen in het deel PR en in de Fair activiteiten.

 

Voor de functie voor penningmeester heeft zich 1 kandidaat gemeld. Het bestuur draagt Frank Beerens voor als nieuwe penningmeester. De vergadering gaat onder luid applaus akkoord met de benoeming van Frank.

 

 8

Beleid bestuur 2017

De volgende punten vanuit het bestuur worden besproken:

 

1.      Beurs Tuin en Sfeer, Martinihal Groningen

Op 15-18 februari heeft Groei en Bloei een stand op de beurs Tuin en Sfeer. De stand wordt geleverd door Groei en Bloei landelijk en bemand door afdelingen van Rayon Groningen. Afdeling Stadskanaal is ingepland voor zaterdagmorgen. Jacques heeft reeds 2 bloemschikkers gevonden en heeft nog 3 voorlichters nodig. Er melden zich 3 kandidaten aan.

 

2.      Open tuinen weekenden

Er hebben zich tot nu toe 14 tuinen aangemeld.

 

3.      Rondbrengen Open Tuinen Gidsen

Het zelf rondbrengen bleek afgelopen jaar niet nodig maar zal voor komend jaar wel nodig zijn. Elke zelf rondgebrachte gids scheelt €1,00 in de kosten. Er melden zich 10 personen aan.

 

4.      Sponsoring Rabobank

In plaats van het indienen van een sponsorverzoek, heeft de Rabobank dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. Het bestuur heeft onze afdeling hiervoor aangemeld waarna de leden van Rabobank Zuid-Oost Groningen kunnen stemmen op hun favoriete clubs. Dus bent u lid, stem op Groei en Bloei afdeling Stadskanaal! Nadere informatie wordt in een nieuwsflits gestuurd.

 

5.      Nieuwsbrieven andere afdelingen

Het bestuur heeft geen reactie ontvangen van leden die nieuwsbrieven van andere afdelingen zouden willen ontvangen. Informatie over lezingen van andere afdelingen is te vinden op de website van de Open Tuinen.

 

6.      Social media

Onze afdeling is nog niet actief op social media. Als iemand het leuk vindt om dit voor de afdeling te doen, of wanneer je iemand weet die dit leuk vindt geeft het door. De bedoeling is dan wel dat er regelmatig nieuwe informatie geplaatst wordt om het aantrekkelijk te houden.

 

7.      Tuinreis met bus

Wanneer er voldoende liefhebbers zijn zou het mogelijk zijn om een tuinreis per bus te organiseren i.p.v. met eigen auto’s. Vanuit de zaal zijn voldoende leden die dit een leuk idee vinden. Het bestuur zal dit verder uitwerken met de commissieleden.

 

8.      Ledenlijst

Er is een verzoek binnengekomen voor het rondsturen van de ledenlijst zodat je weet wie er bij je in de buurt woont of om wat af te spreken. Het is echter de vraag of dit i.v.m. privacy wel is toegestaan. Het bestuur zal dit intern verder bespreken.

 

9.      Lezingen

Lezingen zijn een hoge post op de begroting. Om de kosten te drukken zouden we tijdens de jaarvergadering leden kunnen laten vertellen over hun hobby, vakantie of iets anders. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er toch voldoende geld is om sprekers in te plannen en dat men liever heeft dat het zo blijft als het is.

 

10.   Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief voor meer tuin en minder bestrating. Het is een samenwerking tussen gemeentes, waterschappen en andere instanties en is gericht op de bewustwording van stenen eruit, planten erin. Zo’n 50 gemeentes doen al mee. Het bestuur zal geen initiatief nemer zijn om hieraan deel te nemen maar als iemand geïnteresseerd is kan hij/zij zich melden. Nadere informatie wordt in een eerstvolgende nieuwsbrief rondgestuurd.

 

11.   Enquête

Het bestuur heeft een kleine enquête uitgewerkt waarin de aanwezigen ideeën kunnen melden en kunnen aangeven of ze bereid zijn om bij bepaalde activiteiten mee te helpen. Er is in elk geval nog een commissielid voor de fair nodig.

 

9

Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 

10

Sluiting ledenvergadering

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Na afloop geeft Henk Louwsma een interessante lezing over ”Tuinieren en het weer”. Na de traditionele verloting wordt de avond afgesloten met een hapje en drankje.

 

 

           

Naar boven

meer
 
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923