Activiteiten & Actueel

Agenda

Agenda Jaarvergadering KMTP / GROEI&BLOEI, afd. Roden

d.d. donderdag 14 februari 2019 om 19.30 uur in Het Wapen van Drenthe, Roden

 

1.         Opening

2.         Mededelingen / ingekomen post 

3.         Verslag jaarvergadering 14 februari 2018          

4.         Sociaal jaarverslag 2018            

5.         Financiële verslag 2018/ begroting 2019               

6.         Verslag kascommissie            

            Door mevr. Dijkstra en mevr. De Jong.                         

            Oproep nieuwe kascommissieleden.        

7.         Mutaties bestuursleden

            Thea van Gool, voorzitter, is aftredend en niet herkiesbaar.

            Pietsje Rozema was aspirant bestuurslid en wordt nu bestuurslid.

            Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom.                    

8.         Rondvraag

 

Jaarverslag

Verslag Jaarvergadering KMTP/Groei&Bloei, afd. Roden                                                                              d.d. woensdag 14 februari 2018

Opening

Thea van Gool opent de vergadering om 19.40 en heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder dhr. Jan van Reijendam (consulent Groei en Bloei Noord Nederland). Riekje Fijlstra heeft zich afgemeld.

Mededelingen

De koffie/thee wordt zoals altijd op de jaarvergadering aangeboden door het bestuur.

Vanavond is er ook weer een verloting met bloemstukken gemaakt door Nies Deelman.

Vanuit Zoetermeer krijgen we een enquête die we mailen naar de leden.

Dit jaar wordt voor de 7 keer viooltjesfestival georganiseerd op zondag 11 maart.  Bij de Paardestal van Ans Advocaat in Peize.

Plantjesdag vindt dit jaar op zondag 6 mei plaats. Ook dit is bij Ans Advocaat.

Opentuinencarrousel vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 en zondag 17 juni.

Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

Notulen jaarvergadering d.d.14 februari 2017

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Sociaal jaarverslag 2017

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Financieel Jaarverslag 2017/begroting 2018 (toegezonden per mail)

Geen opmerkingen.

Verslag Kascommissie

De kascommissie bestaande uit mevr. Dijkstra, mevr. Rozema  en dhr. Poppenga. Op 17 januari 2018 zijn de financiële stukken van het jaar 2017  steekproefsgewijs gecontroleerd.               

Mevr. Dijkstra doet verslag  van de kascontrole en meldt dat de commissie geen onregelmatigheden  heeft kunnen vinden. De administratie zag er goed uit.

De vergadering wordt verzocht de penningmeester decharge te verlenen, het geen geschiedt. Aftredend volgens rooster Dhr. Poppema. Hij wordt bedankt via zijn vrouw en die neemt een fles wijn voor hem mee.

Mutaties bestuursleden   

Tjitske Veenhuizen, penningmeester treedt af en wordt opgevolgd door Elzelien Noordijk.

Trijntje Kleefman stopt als bestuurslid. Hendrik Polling neemt de ledenadministratie over. Beide dames worden bedankt door voorzitter Thea van Gool met een bos bloemen en cadeaubon.

Pietsje Rozema wordt aspirant bestuurslid. 

Thea bedankt Nies Deelman voor het maken van de mooie bloemstukken voor de verloting. Zij krijgt hier voor een boeket bloemen.

Gerda Fluks, bloemschik-coördinator, is afwezig. Zij krijgt de bloemen thuisbezorgd. 

Huldigen jubilarissen

Dhr. Draayer krijgt van Thea van Gool een oorkonde uitgereikt voor 25 jaar lidmaatschap. Froukje van der Kaap (secretaris) geeft hem een boeket bloemen.

Rondvraag

Nies Deelman vraagt of de lezing van 14 maart verzet kan worden omdat er veel leden naar een  film gaan die ook op 14 maart plaats vindt. Thea zegt dat het lastig is om dat te veranderen. Dus we laten de lezing  op 14 maart staan.

Mevr. Ypema zegt dat ze ook 25 jaar in dienst is. Maar volgens de ledenadministratie die Trijntje bekijkt  is ze in 2002 lid geworden.  Froukje gaat dit navragen bij het hoofdbestuur van Groei & Bloei.

De vergadering wordt gesloten door Thea om 20.00 uur.

Na de pauze vangt de lezing van dhr. Brian Kabbes aan over de Dahlia en de aardappel.

Er waren 19 personen aanwezig tijdens de jaarvergadering  en voor de lezing totaal 28 personen (plus 4 bestuursleden).   

 

Sociaal verslag

SOCIAAL  JAARVERSLAG 2018, GROEI & BLOEI AFDELING RODEN EN OMSTREKEN

                                                         ( F. v.d. Kaap secretaris)

Bestuur

Op 31 januari 2018 was er een extra vergadering uitgeschreven om de problematiek rond de bestuursopvolging te bespreken, samen met de heer Jan van Reijendam (noordelijk coordinator G+B) en mevrouw Jolande Schoemaker(vertegenwoordiger van Rayon Drenthe). Elzelien Noordijk melde zich aan voor een bestuursfunctie.

Het bestuur bestond na de jaarvergadering van 2018 uit 4 leden. Voorzitter, secretaris, penningmeester en 1 aspirant bestuurslid.

Het bestuur kwam 8 keer bijeen in 2018, waarvan één keer met de commissieleden.

De Rayonvergadering in maart werd door de secretaris  en 1 lid bijgewoond. In september was de secretaris aanwezig.

De Algemene Ledenvergaderingen van de KMTP Groei & Bloei in Zoetermeer zijn niet door onze afdeling bezocht.

De themabijeenkomst is door afdeling Roden georganiseerd. We kregen een rondleiding in Havezate Mensinge en wandeltocht naar de vistrap in het Lieversche Diep / Peizer Diep. 

Ledenaantal

Op 1 januari 2018 waren er 147 leden.

Nieuwsbrief

Er zijn in 2018 vier digitale nieuwsbrieven verstuurd.

Afdelingsavonden

In 2018 werden er vijf ledenavonden gehouden in Het Wapen van Drenthe.

De volgende sprekers hebben bij onze afdeling een lezing gehouden.

18  januari        Dhr. H. Bos                  In het land van de Drentse Aa     (23 personen)

14 februari        Dhr. B. Kabbes            Aardappel en de Dahlia               (28  personen)

14 maart           Mevr. D. Lochtenberg  Zomerbollen, maandenlang plezier    (13 personen)

11 oktober        Mevr. L. Pot                 Prairietuin   (30 personen)

13 november     Dhr. W. Huisman         Bijzondere planten geschikt voor onze tuinen (27personen)

13 november     Ingelaste vergadering over AVG (privacywet)

Op de ledenavonden vonden verlotingen van bloemstukken plaats

Overige activiteiten

Op 11 maart vond op initiatief van Ans Advocaat het vijfde “Violenfestival” plaats in De Paardestal in Peize.  In de koffiehoek werden door onze afdeling weer uitstekende zaken gedaan door de verkoop van koffie/thee en eigengemaakte taarten.

Op  6 mei is de jaarlijkse plantjesdag gehouden met 11 deelnemers bij De Paardestal in Peize. Het was heerlijk weer, dus de catering was buiten. De aanwezigen genoten weer van de eigengemaakte taarten.

26 augustus stonden we met een stand op de Liefair ter promotie van Groei en Bloei.

Opentuinencarrousel was dit jaar voor de tweede keer in de provincie Drenthe.  Roden en Zuidlaren hadden de tuinen open in het weekend van 16 en 17 juni.                                        

Bloemschikken voor beginners ging niet door.

Voor de cursus “Bloemschikken voor gevorderden” hebben zich  15 deelnemers aangemeld

13 december hebben 10 personen meegedaan met de kerstworkshop.

Havezate  Mensinge in Roden is ook dit jaar weer in de kerst periode aangekleed met bloemstukken die gemaakt zijn door de cursisten van Groei & Bloei.         

meer
17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915