Diversen

Huishoudelijk Reglement

Aangepast voorstel Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk reglement voor de afdeling Goes e.o. van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde /Groei & Bloei
Waar in dit reglement wordt gesproken over hij dient in voorkomende gevallen zij te worden gelezen.

Leden
Artikel 1.
1.Personen, behorende tot de leeftijdsgroep van 12 t/m 23 jaar, kunnen als jeugdlid worden ingeschreven, mits zij zijn ingeschreven bij een groenopleiding.
2.Hoewel niet als lid ingeschreven bij de KMTP, worden inwonende gezinsleden van wel ingeschreven leden, bij alle verenigingsactiviteiten eveneens toegelaten.
Artikel 2
1.Slechts na machtiging van de algemene ledenvergadering kan het bestuur een lid, dat in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap door de Algemene vergadering van de KMTP.
2.Het bestuur van de afdeling dient daartoe een met redenen omkleed schriftelijk voorstel in bij het hoofdbestuur
3. Ook het standpunt van het voor ontzetting voorgedragen lid dient daarbij te worden vermeld.

Bestuur
Artikel 3
1.De bestuursleden worden voor een tijdvak van vier achtereenvolgende jaren benoemd en zijn terstond herbenoembaar en slechts eenmaal.
2.Het aftreden van de bestuursleden wordt door middel van een door het bestuur op te maken rooster geregeld.
3.De nieuw gekozene neemt de opengevallen plaats op het rooster in.
4. Voor alle vacatures maakt het bestuur een overzicht van de zich aangemelde  kandidaten welke in de oproep voor de algemene ledenvergadering wordt opgenomen.
5.Indien er zich voor een vacature twee of meer kandidaten hebben aangemeld, dan wordt over deze kandidaten gestemd. Om bij een stemming te worden gekozen moet een kandidaat de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd. Is geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal een tweede stemming plaats vinden tussen de twee kandidaten, die de grootste aantallen stemmen bij de eerste stemming hebben verkregen. Degene die dan een gewone meerderheid van stemmen krijgt wordt geacht te zijn gekozen.
6.Bij twee of meer vacatures wordt over elke vacature afzonderlijk gestemd op de wijze als hierboven beschreven. 
 
 
Dagelijks Bestuur
Artikel 4
Het dagelijks bestuur heeft tot taak het voorbereiden van de bestuursvergaderingen, het uitvoeren van door het bestuur opgedragen werkzaamheden en de behandeling van aangelegenheden die geen uitstel gedogen doch achteraf de goedkeuring van het bestuur behoeven.
Het brengt verslag uit van zijn werkzaamheden in de vergadering van het bestuur.

Voorzitter
Artikel 5
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering.
Hij is de woordvoerder van het bestuur, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

Secretaris
Artikel 6
De secretaris verzorgt de hem door het bestuur opgedragen werkzaamheden. Deze omvatten onder meer het voeren van de correspondentie van de vereniging, de zorg voor het archief en het (laten) vervaardigen van agenda en notulen van bestuur- en ledenvergaderingen.
De secretaris tekent namens het bestuur de officiële stukken uitgaande van de vereniging.
Hij brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit over de toestand van de vereniging en haar verrichtingen in het afgelopen jaar.

Penningmeester
Artikel 7
De penningmeester is belast met het beheer van de onder zijn berusting zijnde gelden en eigendommen der vereniging en is hiervoor verantwoordelijk. In overleg met het bestuur verzorgt hij het beheer van de gelden. Ieder jaar dient hij de rekening en verantwoording in over het afgelopen boekjaar, op zodanig tijdstip, dat bespreking in de algemene ledenvergadering kan plaatsvinden.
Hetzij aan het einde, hetzij aan het begin van het verenigingsjaar dient de penningmeester bij het bestuur een begroting in voor het komende c.q. lopende boekjaar. Na goedkeuring door het bestuur wordt de begroting onderworpen aan het oordeel van de algemene ledenvergadering.

Ledenadministrateur
Artikel 8
De ledenadministrateur wordt door het bestuur uit zijn midden benoemd. Hij draagt zorg voor de ledenadministratie.

Kascontrole
Artikel 9
Na bespreking in het bestuur wordt de rekening en verantwoording in handen gesteld van de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en balans. De commissie brengt na onderzoek verslag uit aan de algemene ledenvergadering en adviseert eventueel tot goedkeuring.
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge van haar beheer.

Commissies en afgevaardigden
Artikel 10
1. De ALV benoemt de leden van commissies op voordracht van het bestuur.
2. Desgewenst stelt het bestuur reglementen voor de commissies vast.
3. De leden van commissies, uitgezonderd de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans, en afgevaardigden worden voor ten hoogste vijf jaar gekozen en zijn daarna, op voordracht van het bestuur, terstond herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
4. Uitgangspunt is, dat een bestuurslid dient deel uit te maken van iedere commissie, behalve de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans.
5. Ingestelde commissies en aangewezen afgevaardigden dienen voor een door het bestuur bepaalde datum verslag uit te brengen betreffende door hen in het afgelopen verenigingsjaar verrichte werkzaamheden, alsmede de daarbij behorende financiële verantwoording.
6. Gedurende het verenigingsjaar wordt zowel in het voor- als in het najaar een gezamenlijke bijeenkomst belegd van bestuur en (afgevaardigden) van de ingestelde commissies. Hierin worden de lopende zaken en de voornemens voor toekomstige activiteiten besproken.

Bestuursvergaderingen
Artikel 11.
1.Bestuursvergaderingen hebben plaats wanneer de voorzitter dit noodzakelijk acht of wanneer tenminste de helft van het aantal bestuursleden plus 1 de wens daartoe te kennen hebben gegeven.
2.Besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
3.Indien niet tenminste de helft van het aantal bestuursleden plus 1 aanwezig zijn, kunnen geen beslissingen worden genomen.
4.Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Algemene ledenvergadering
Artikel 12.
De agenda voor de ALV wordt minimaal 4 weken voor de ALV ter kennis gebracht aan alle leden.
Artikel 13.
In de algemene ledenvergadering moeten de volgende punten worden behandeld:
a. Verslag van de secretaris over het afgelopen jaar;
b. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het afgelopen boekjaar;
c. Verslag van de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans;
d. Vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar;
e. Verkiezing van bestuursleden;
f. Benoeming van leden der commissies
g. Machtiging aan het bestuur tot bijwoning en nemen van besluiten in de Algemene Vergadering van de KMTP en andere KMTP organen.
h. Alle met redenen omklede voorstellen gesteund door minstens 10 leden, welke uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan de datum van de Algemene Leden Vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.
i. Rondvraag.      
Artikel 14
1.Alle besluiten in de algemene ledenvergadering worden, voor zover niet anders bepaald, genomen bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Elk stemgerechtigd lid brengt voor zichzelf één stem uit.
2.Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering anders besluit.
3.Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
Artikel 15
Kandidaten voor bestuur kunnen zich  tot  2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering mondeling of schriftelijk bij het bestuur aanmelden.

Wijziging van dit reglement
Artikel 16
1.Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd bij besluit van de Algemene ledenvergadering. Een voorstel daartoe moet worden vermeld in de uitnodiging tot deze vergadering. Voor aanneming van een voorstel tot wijziging is een meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereist.
2.Het gewijzigde huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag waarop het hoofdbestuur van de KMTP dit heeft goedgekeurd.

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST