Activiteiten & Actueel

jaarverslag 2015

GROEI&BLOEI AFDELING WASSENAAR JAARVERSLAG 2015

 

Bestuur.

Het bestuur bestond uit de volgende personen:

W.T. Westgeest                                 Voorzitter; secretariaat.

B. Hubben                                          Penningmeester.

N.Mooijman                                       P.R. en kerstmarkt.

 

Leden

Het ledental op 1-1-2015 was 75 en op 12-12-2015 was dit aantal iets hoger namelijk 77.

De terugloop met 9 leden werd gelukkig gecompenseerd door een toeloop van 11 nieuwe leden.

Cursus webmaster. Het bestuur nam op 19 oktober en 11 november deel aan de begin- en gevorderdencursus webmaster te Utrecht. Als vervolg hierop werd onze website geheel vernieuwd en geactualiseerd.

 

Jaarvergadering

Deze werd gehouden op maandag 23 februari. Het bestuur behield dezelfde samenstelling.

De opkomst was gering, slechts 2 leden, waaronder dhr. Overeem, tevens lid van de kascommissie.

De financiële stukken werden gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit de heer Overeem. Deze verklaarde alle bescheiden te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden.

 

Rayon Zuid Holland Noord.

Woensdag 8 april bezocht het bestuur de reguliere rayonvergadering te Rijswijk.

Woensdag 13 mei bezocht het bestuur een extra rayonbijeenkomst in Rijswijk over het project Groei en een presentatie van de kandidaat-voorzitter van Groei&Bloei Frank Naber.

Woensdag 23 september bezocht het bestuur de reguliere rayonvergadering te Rijswijk.

                                            

We hielden de volgende lezingen, excursies, workshops en deelname aan evenementen:

Maandag 26 januari, presentatie reis door de Dartmore met haar prachtige tuinen en landschappen door Jan Blokland. Hierbij waren 13 leden en 7 belangstellenden aanwezig.

Maandag 23 februari, presentatie Mike Ubink van het bedrijf De Groene Aar over bomenaanplant en verzorging. Aanwezig 11 leden.

Woensdag 11 maart workshop snoeien in de Prinsessetuin en Burchtplein

Woensdag 18 maart nam Gr&Bl. deel aan de Nat. Boomfeestdag met het uitdelen van plantenzaden aan enkele honderden scholieren.

Zaterdag 28 maart op Tuincentrum de Bosrand Paasmand maken met 6 deelnemers.

Op zaterdag 11 april hielden we de voorjaarsruilbeurs op de tuin aan de Paauwlaan.

We telden 4 belangstellenden.

Op maandag 11 mei stonden pas de hyacinten op landgoed Zuidwijk in bloei en hielden we met 19 deelnemers een rondwandeling.

Zaterdag 20 juni OPEN TUINENDAG onder fraaie weersomstandigheden en we hadden 9 deelnemende tuinen/groenobjecten. Er waren tuinen die ruim 80 bezoekers telden.

Op volkstuincomplex De Driesprong werd tijdens de zomermaanden weer de fuchsiatentoonstelling ingericht die voor onze leden en belangstellenden te bezichtigen was.

Op zaterdag 29 augustus bestond voor onze leden de mogelijkheid voor een gezamenlijk bezoek aan de Boskoopse vakbeurs Plantarium met vrije toegang voor Gr&Bl-leden.

Woensdag 30 september bezoek kwekerij Oud Clingendaal, Oostdorperweg 206B, waar de eigenaar dhr. v. Marwijk een groep van 12 belangstellenden rondleidde.

Op zaterdag 14 november waren we weer te gast op de Bosrand, ditmaal voor het maken van een wintermand. Hieraan namen 11 leden deel.

We sloten het verenigingsjaar af met de kerststukjes maken op het pleintje Hogendorpstraat naast Luciano. De belangstelling was in tegenstelling tot afgelopen jaren ineens stukken beter. We telden ca. 40 volwassenen en ruim 15 kinderen.

 

 

 

 

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver