Diversen

Groei & Bloei Roden 

nieuwsbrief januari 2016 nr. 3

De derde digitale nieuwsbrief (Januari 2016) van Groei&Bloei Roden en omstreken is verschenen. Vier keer per jaar kunt u een nieuwsbrief verwachten, in september, november, januari en april. De leden waarvan we geen emailadres hebben, ontvangen alleen het jaarprogramma in september per post. We hopen dat iedereen die digitaal bereikbaar is, rechtsreeks of via anderen (kinderen, kleinkinderen, buren, enz.) zijn/haar emailadres aan ons doorgeeft (info@roden.groei.nl), zodat wij u volledig kunnen informeren. 

De nieuwsbrieven zijn ook op onze website geplaatst www.roden.groei.nl. 

Mocht de informatie in deze nieuwsbrief niet correct overkomen, dan vernemen wij dat graag van u. info@roden.groei.nl 

Winter

Voorwoord

2016 is ouderwets begonnen, met ijzel, sneeuw en vorst. Alle planten die in de lange zachte herfst verder gingen met groeien en bloeien stonden opeens met de wortels in de koude grond. Nu kunnen de meeste planten wel wat weerswisselingen verdragen, maar het wordt toch spannend om te zien hoe ze zich na deze kou ontwikkelen. We zullen zien ….

Wij zijn het nieuwe jaar begonnen met de lezing van Lambert Sijens over ouderwetse ofwel  vergeten en nog niet ontdekte groenten. Hij verkocht daarbij  zaden van zijn bijzondere collectie groenten uit de Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen. In diverse (moes)tuinen van onze leden zullen dit jaar bijzondere planten verschijnen.

Onze volgende lezing, op dinsdag 16 februari, wordt verzorgd door bioloog Kees Boele. Hij laat ons zien welke dieren meegenieten van onze planten: Wat eet er van mijn plant.  Meer informatie vindt u in deze nieuwsbrief.

De lezing van 16 februari wordt vooraf gegaan door onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Alle stukken voor de vergadering vindt u in deze nieuwsbrief. De financiële stukken worden separaat toegezonden. Leden waaraan we onze digitale nieuwsbrieven niet kunnen sturen, kunnen deze stukken een half uur voor aanvang van de vergadering inzien in de zaal. Aangezien verzending per post steeds duurder wordt,  stellen wij voor dit voortaan zo te doen en ons reglement hierop aan te passen. Ons reglement vindt u op onze site  www.roden. groei.nl  onder home > bestuur > reglement.

Gelukkig kunnen wij u op de vergadering een nieuw bestuurslid voorstellen, Froukje van der Kaap. Voor liefhebbers van open tuinen en van onze jaarlijkse plantjesdagen geen onbekende. We zijn blij dat zij het bestuur wil komen versterken.

Wij zien u graag op 16 februari.

Jaarvergadering 16-02-2016

Hierbij nodigt het bestuur van de afdeling Roden van Groei&Bloei (KMTP) u uit voor de jaarvergadering op dinsdag 16 februari 2016 om 19.30 uur in Het Wapen van Drenthe in Roden.

Agenda:

1.            Opening

2.            Mededelingen / ingekomen post

3.            Verslag jaarvergadering 17 februari 2015

4.            Sociaal jaarverslag 2015

5.            Financieel verslag 2015 / begroting 2016

6.            Verslag kascommissie

·         Door mevr. Kalfsbeek, mevr. Kamminga en mevr. v.d. Kaap

·         Aftredend mevr. Kalfsbeek volgens rooster en mevr. v.d. Kaap, wegens toetreden tot het bestuur.

·         Oproep nieuwe kascommissieleden ter vervanging van mevr. Kalfsbeek en mevr. v.d.Kaap.

7.            Mutaties bestuursleden

·         Titia Snippe is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar

·         Froukje van der Kaap treedt aan als nieuw bestuurslid

·         Oproep nieuwe bestuursleden.

8.            Huldigen jubilarissen 

9.            Rondvraag

 

 

Verslag jaarvergadering 17-02-2015

Verslag Jaarvergadering KMTP/Groei&Bloei, afd. Roden d.d. 17 februari 2015

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen     van harte welkom op de 25ste jaarvergadering.

Zij heet ook mevrouw Wolfers (lid sinds 1989) welkom, alsook de heer Minte Mulder, die het tweede deel van deze avond zal vullen met zijn prachtige foto’s en veel kennis van vogels.

Het Bestuur wordt voorgesteld met de taken die zij verrichten.

2. Mededelingen en ingekomen post.

- De koffie en thee worden tijdens de jaarvergadering aangeboden door het Bestuur.

- Dit jaar wordt het 25jarig jubileum van onze afdeling gevierd.                                                                           Het zal in het teken staan van bloemschikken. De heer Berend Krottje zal deze avond zijn kunnen tonen. De         avond wordt gehouden op  22 april a.s. in het Dorpshuis van Tolbert. Meerdere informatie in onze                         nieuwsbrief.

- De gedrukte nieuwsbrief is ditmaal voor de laatste maal gemaakt en verschijnt voortaan in een digitale                 versie. Daarom is het zeer nuttig om uw e-mailadres en eventuele wijzigingen door te geven. Heeft u                   helemaal geen computer en niemand die u hierbij kan helpen neemt u dan contact op met ons secretariaat.

- Trijntje Kleefman en Thea van Gool zullen de lezingen voor het komende seizoen invullen.

- Wilt u uw tuin openstellen voor het “Open Tuinen Weekend” wederom melden aan het secretariaat.

- Plantjesdag wordt dit jaar gehouden op 3 mei 2015. Locatie De Paardestal, Hooghaar 1 te Peize.

- Het Violenfestival is 15 maart a.s. ook bij de Paardestal. 

        Voor beide festivals vragen wij leden, die willen helpen.

- Dit jaar is er geen Voorjaarsbloemschikken.

- De prachtige bloemen voor onze verloting zijn weer gemaakt door Nies Deelman.

3. Verslag jaarvergadering 18 februari 2014

Akkoord bevonden.

4. Sociaal Jaarverslag 2014

Akkoord bevonden.

5. Financieel verslag 2014/begroting 2015

Er zijn geen vragen aan de penningmeester.

6. Verslag kascommissie.

De kascie. bestaande uit de dames De Boer, Kamminga en Dijkhuizen heeft op 28 januari 2015 de boeken gecontroleerd. Door de cie. zijn er geen onregelmatigheden geconstateerd. Mevrouw De Boer verleent namens de cie. de penningmeester decharge. Mevrouw De Boer treedt af en mevrouw Froukje v.d. Kaap zal haar vervangen in de cie.

7. Mutaties bestuurs- en commissieleden.

- Ina van Deventer is tussentijds afgetreden en haar taken zijn verdeeld onder de overige bestuursleden.

- Meta Geerts treedt af na 5 jaar en is niet herkiesbaar. Zij is voorzitter geweest en een geweldige inspirator           voor het op de kaart zetten van het bloemschikken.

- Trijntje Kleefman wil als nieuw lid toetreden en zij hoopt een positieve bijdrage te leveren aan onze                     vereniging. De vergadering gaat akkoord met haar benoeming.

- Hendrik Polling wordt onze webmaster en de bedoeling is om vier maal per jaar een digitale nieuwsbrief te           maken.

- Oproep nieuwe bestuurs- en commissieleden. 

8. Huldigen jubilarissen.

- Mevrouw Wolfers (als enige van de tien jubilarissen deze avond aanwezig) wordt gehuldigd met een                     oorkonde en bloemen. In het verleden organiseerde zij de zaaitafel.

- Nies Deelman krijgt bloemen voor haar vele bloemwerken tijdens de verlotingen.

- Gerda Fluks krijgt ook bloemen voor haar werk als Coördinator bloemschikken.

9. Rondvraag 

- De toegangsprijs van de jubileumavond is voor leden en echtgenote(n) gratis  en voor introducees  Euro               7,50.

- Harmtje Polling bedankt het Bestuur voor haar inzet.

- De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur.

  

                                       ---------------------------------------------------------

Sociaal jaarverslag 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015, Groei & Bloei AFDELING RODEN EN OMSTREKEN
(door A. Hagevoort, secretaris)

Bestuur

·         Het bestuur bestond na de jaarvergadering van 2015 uit vijf leden. Voorzitter, secretaris, penningmeester en twee gewone leden waarvan 1 lid de ledenadministratie doet.

·         Het bestuur kwam 8 keer bijeen in 2015, waarvan één keer met de commissieleden.

·         De Rayonvergadering in maart werd door de voorzitter, de ledenadministrateur en de secretaris bijgewoond en die in september door de voorzitter en de secretaris.

·         De Algemene Ledenvergaderingen van de KMTP Groei&Bloei in juni is niet door onze afdeling bezocht. Die van november eveneens niet.

·         De themabijeenkomst werd bezocht door de voorzitter, de secretaris en de ledenadministrateur.

·         De kaderdag werd door niemand bezocht. In 2015 waren vijf commissieleden actief.

 

Ledenaantal

Op 1 januari 2015 waren er 186 leden.

 

Nieuwsbrief

Er zijn in 2015 drie nieuwsbrieven verstuurd, een papieren in januari en een digitale in september en november. Het jaarprogramma is per post verstuurd naar leden zonder e-mailadres.

Afdelingsavonden

In 2015 werden vijf ledenavonden gehouden in Het Wapen van Drenthe.

De volgende sprekers hebben bij onze afdeling een lezing gehouden:


15 januari                 De heer Brian Kabbes:”De hemelse bergen van Kyrgyzstan”(51 personen aanwezig).

17 februari                De heer Minte Mulder: ”Vogels in en om Roden”(44 personen aanwezig).

22 april                      De heer Berend Krottje:’Bloemschikdemonstratie” (ca 80 personen aanwezig).

18 juni                        De heer Mathijs Dijkstra: ”Structuur als drager van het ontwerp”(25 personen aanwezig).

15 oktober                 De heer H. van Wieren:”Tuinen van Nu”(32 personen aanwezig).

11 november             De heer Aaldrik Pot: ”De Onlanden”(69 personen aanwezig)

 

Gemiddeld waren er 50 personen aanwezig.

Op de ledenavonden vonden verlotingen van bloemstukjes plaats.

 

 Overige activiteiten

·         Op 15 maart vond op initiatief van Ans Advocaat het tweede “Violenfestival” plaats in De Paardestal in Peize. In de koffiehoek werden door onze afdeling weer uitstekende zaken gedaan door de verkoop van eigengemaakte taart en koffie/thee.

·         De voorjaarsworkshop is niet doorgegaan..

·         Op 3 mei is de jaarlijkse plantjesdag gehouden in De Paardestal van Ans Advocaat in Peize. Er waren 12 deelnemers. Ook nu in de koffiehoek weer veel eigengemaakte taart verkocht.

·         Voor het open tuinen weekend werden geen tuinen opengesteld.

·         Voor de cursus “Bloemschikken voor beginners” (vier lessen) hebben zich 15 personen aangemeld.

·         Voor de cursus “Bloemschikken voor (ver)gevorderden” (zes lessen) hebben zich dertien personen aangemeld.

·         In 2015 werden door een aantal bloemschiksters voor diverse tentoonstellingen in Mensinge bloemstukken gemaakt.

·         Op 26 oktober vond een welkomstbijeenkomst plaats voor nieuwe leden. Er zijn vier personen geweest( 1 echtpaar en twee leden).

·          Het kerstbloemschikken is niet doorgegaan. Er waren maar 4 aanmeldingen.

·          De Crea-groengroep organiseert in het winterseizoen haar eigen activiteiten.

·         Ook zijn er twee tuinclubs die activiteiten organiseren.

 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar d.m.v. een kleine attentie.

Sponsoren

Lezing 16 februari 2016

Wat eet er van mijn plant.

Taxussnuitkever, Groot Avondrood en Trips. Onder de loep of als foto zijn het schitterende insecten maar op Lavas, Fuchsia en Olifantsvoet zijn het maar lastige knagers.

Bioloog Kees Boele (Natuurpresentaties, Haren) presenteert met “Wat eet er van mijn plant” een bonte parade van kleine en grote dieren die in elke kamer- of tuinplant een rijk gedekte tafel zien.

 

Bioloog Kees Boele, natuurpresentator pur sang en vroeger hoofd Educatieve Dienst / projectmanager Hortus Haren neemt u in een avondvullend programma mee op een ontdekkingstocht door het wilde groen in onze woonomgeving.

Deze lezing vindt plaats op dinsdag 16 februari 2016 in Het Wapen van Drenthe te Roden 20.30 uur

Lezing 9 maart 2016

Nederlandse Tuinen 

Lezing door Piet Boersma

Het betreft een drie-dimensionale diaserie. Dit betekent dat u de dia's echt beleeft. U ervaart dit alsof u zelf door de tuinen loopt.

De dia's worden met 2 camera's tegelijk gemaakt, dit is te vergelijken met onze ogen: alleen door met twee ogen te kijken ervaren wij diepte in onze waarneming.

Omdat beide dia's op één scherm geprojecteerd worden hebben de toeschouwers een polariserende bril nodig, dit om het linker en het rechterbeeld uit elkaar te houden. Het geheel wordt in kleur vertoond.

Eerst gaan we kijken bij o.a. de 'Walenburg', 'Clingendael' en enkele particuliere tuinen.

Vervolgens bekijken wij enkele tuinen in Groningen, tevens verschijnen enkele planten in beeld die ik op mijn weg ben tegen gekomen.

Bij Mien Ruys bekijken we dezelfde border zowel in de zomer als in de herfst. In de Noordoostpolder worden nog een aantal fraaie tuinen vertoond.

Voor de pauze komen we nog bij de 'Keukenhof', de 'Rhulenhof' en wandelen we nog door een paar bekende tuinen in Limburg.

Zowel voor als na de pauze laat ik een paar bijzondere tuinen in België zien, deze zijn beslist de moeite waard.

Na de pauze gaan we o.a. naar Zeeland om daar de beroemde 'Zeeuwse tuinen' te bekijken. We maken een rondwandeling door enkele van deze tuinen en genieten van de borders met hun prachtige combinaties.

De serie geeft een goede indruk van diverse Nederlandse Tuinen en de hierin voorkomende planten.

 

Bijgaande foto van de Rammekenshof in Zeeland

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver