Diversen

Nieuwsbrief jan 2017 nr. 7

 

Beste leden,

 

Allereerst de beste wensen voor 2017 en dat het een fantastisch tuinjaar moge worden.!!

Terwijl ik dit schrijf is de winter definitief begonnen.

Het vriest en het sneeuwt!!!

Wat zien onze tuinen er dan geweldig uit. Voornamelijk zwart en wit gekleurd, maar bij mij in de tuin komen de sneeuwklokjes er al doorheen. Zij doen in ieder geval hun naam eer aan!

Het bestuur gaat aan de slag om ook in 2017 weer een mooi programma te maken.

Lezingen, de tuincarousel en het open tuinen weekend en niet te vergeten het violenfestival en plantjesdag.

Ook bloemstukken maken voor zowel beginners als gevorderde bloemschiksters zullen weer van de partij zijn.

De kerstworkshop zal wederom door de ervaren dames gegeven worden.

Ook doen wij onze uiterste best een demonstratie te laten geven door een specialist!

 

Bij alles wat we bedenken en wat u wellicht ook nog aan ideeen kunt inbrengen geldt natuurlijk bovenal:

                                             de opkomst van de leden!

 

Wij hebben het afgelopen seizoen mooie lezingen gehad, maar de opkomst was beslist niet geweldig. Kom dus vooral en als u gehaald wil worden laat het weten.

 

Graag doe ik hier nogmaals een oproep voor nieuwe bestuursleden!

Onze secretaris Anita  Hagevoort  gaat ons in februari verlaten. Haar termijn loopt af.

Volgend jaar loopt de termijn van twee bestuursleden af.

Lastig om te voorspellen wat er dan met onze vereniging gaat gebeuren, maar twee bestuursleden is in ieder geval te weinig.

Meldt u aan! Zo veel werk is het niet en we kunnen het werk heel goed verdelen zodat iedereen doet waar hij of zij het meeste plezier aan beleefd.

 

Namens het Bestuur

Thea van Gool

Agenda jaarvergadering 14-2-2017

Agenda Jaarvergadering KMTP/Groei&Bloei, afd. Roden,
d.d. dinsdag 14 februari 2017 om 19.30 uur in Het Wapen van Drenthe, Roden

 

 

 

1.            Opening

 

 

2.            Mededelingen / ingekomen post

 

 

3.            Verslag jaarvergadering 16 februari 2016

 

 

4.            Sociaal jaarverslag 2016

 

 

5.            Financieel verslag 2016 / begroting 2017

 

 

6.            Verslag kascommissie

             ·         Door mevr. Kamminga, mevr. Dijkstra en dhr. Poppema

             ·         Aftredend mevr. Kamminga volgens rooster

             ·         Oproep nieuw kascommissielid ter vervanging van mevr. Kamminga

 

7.            Mutaties bestuursleden

             ·         Anita Hagevoort, secretaris, is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar

             ·         Oproep nieuwe bestuursleden.

 

 

8.            Huldigen jubilarissen

 

 

9.            Rondvraag

Verslag jaarvergadering 2016

Verslag Jaarvergadering KMTP/Groei&Bloei, afd. Roden
d.d. dinsdag 16 februari 2016

 

1.            Opening

De voorzitter, Titia Snippe, opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom op de 26e jaarvergadering.

Er is helaas een lage opkomst.. Dit zijn wel de trouwste leden.

Het bestuur wordt  voorgesteld met hun functie.

 

2.            Mededelingen en ingekomen post


Mededelingen:

              ·      De koffie/thee wordt zoals altijd op de jaarvergadering aangeboden door het bestuur.

              ·      Er is een lid dat tot het bestuur wil toetreden, Froukje v.d. Kaap, daarover meer bij punt 7...

              ·      Dit jaar wordt voor de 5e keer een viooltjesfestival georganiseerd op zondag 13 maart a.s. van 11.00-16.00 uur bij “De Paardestal” van Ans Advocaat, Hooghaar 1 te Peize. Hiervoor wordt ondersteuning gevraagd voor de koffiehoek.

              ·      Vanavond is er ook weer een verloting met bloemstukken gemaakt door Nies Deelman.

              ·      Plantjesdag vindt dit jaar op zondag 8 mei plaats bij “De Paardestal” van Ans Advocaat, Hooghaar 1 te Peize. Voor deelname aan deze dag kan men terecht bij Thea van Gool.

              ·      Vier jaar geleden is er een huishoudelijk reglement opgesteld. Voorgesteld wordt om artikel 10 te herzien, dit i.v.m. de invoering van de digitale nieuwsbrief. Het huishoudelijk reglement gaat nu nog uit van toezending van de stukken per post voor de algemene ledenvergadering.

      ·     Momenteel worden ze per digitale nieuwsbrief verzonden. Degenen die geen e-mail hebben, kunnen de stukken een half uur voor aanvang van de ALV inzien. De vergadering gaat akkoord met deze constructie en artikel 10 wordt aangepast.

             ·      Wij zoeken deelnemers voor deelname aan het “Open Tuinenweekend” op 18 en 19 juni. Opgeven kan bij Trijntje.

             ·      De volgende ledenavond vindt plaats op woensdag 9 maart a.s. met als onderwerp: “Nederlandse Tuinen” door de heer Piet Boersma. Hij geeft zijn lezing met 3-dimensionale dia’s

 

Ingekomen stukken

              ·        Er zijn geen ingekomen stukken.

 

 

3.            Notulen jaarvergadering d.d. 17 februari 2015 (afgedrukt in de nieuwsbrief van januari 2016)


Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

 

4.            Sociaal jaarverslag 2015 (afgedrukt in de nieuwsbrief van januari 2016)

Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

 

5.            Financieel Jaarverslag 2015 / begroting 2016 (toegezonden per mail)

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het jaarverslag en de begroting worden goedgekeurd en vastgesteld.

 

 

                6.         Verslag Kascommissie

De kascommissie bestaande uit mevr. Kalfsbeek, mevr. Kamminga en mevr. v.d. Kaap heeft op 25 januari 2016 de financiële stukken van het jaar 2015 steekproefsgewijs gecontroleerd.
Mevr. Kamminga doet verslag van haar bevindingen en meldt dat de commissie geen onregelmatigheden heeft kunnen vinden. De administratie zag er geordend uit en is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. . Alle stukken waren aanwezig.

De vergadering wordt verzocht de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen geschiedt.

Aftredend volgens rooster Mevr. Kalfsbeek. Aftredend i.v.m. toetreding tot het bestuur mevr. v.d. Kaap beide dank voor hun bijdrage aan de kascommissie. Zij ontvangen een bos bloemen.

Mevr. Engelina Dijkstra en de heer Harm Poppema melden zich aan als nieuwe leden van de kascommissie.

.

 

7.            Mutaties bestuursleden

-Voor een vereniging als Groei en Bloei-die volledig bestuurd wordt door vrijwilligers- zijn de leden die een bijdrage leveren aan de activiteiten van de vereniging van groot belang. Zowel bestuursleden als commissieleden zorgen ervoor dat er lezingen, workshops en cursussen gegeven worden.

-Titia treedt af als bestuurslid na een zittingsperiode van 5 jaar. In die periode was zij 4 jaar voorzitter, heeft ze 3 jaar de ledenadministratie gedaan en 2 jaar de PR. Ze deed dit met veel plezier, maar geeft nu het stokje over aan anderen. Ze wenst de zittende bestuursleden veel succes.

Thea van Gool bedankt  Titia voor haar inzet en overhandigd haar een bos bloemen en een cadeaubon.

-Gelukkig is er ook een lid die het bestuur wil komen versterken: Froukje v.d. Kaap. Zij stelt zich voor aan de vergadering.

Titia verzoekt de vergadering in te stemmen met de benoeming van haar als bestuurslid. Het geen geschied. Er zijn nu weer 5 zittende bestuursleden het streven is 7, zodat de taken beter verdeeld kunnen worden.

-Titia bedankt Nies voor het verzorgen van de verloting en de mooie bloemstukken die zij hiervoor maakt. Nies krijgt een bos bloemen.

- Gerda Fluks, bloemschik-coördinator, wordt bedankt en krijgt een kadobon  thuisbezorgd.

- Hendrik Polling, die onze website beheert en zorgt voor de opmaak van de digitale nieuwsbrieven wordt bedankt en krijgt een fles wijn overhandigd. Onze website was nog nooit zo mooi en actueel.

 

8.            Huldigen jubilarissen

             ·       De jubilaris, mevr. Elema, die 25 jaar lid is van Groei en Bloei kon helaas vanavond niet aanwezig zijn.

 

9.            Rondvraag en sluiting

Emmy de Vries vraagt of het open tuinen weekend van Groei en Bloei Roden op een ander weekend georganiseerd kan worden dan het landelijk weekend. Titia zegt dat er een voorstel ligt tot het houden van een open tuinen estafette in Drenthe, net zoals dit nu al in Groningen gebeurt. Er moet echter wel iemand zijn die dit van de grond tilt.

 

De vergadering wordt gesloten door Titia om 20.05 uur.

 

Na de pauze vangt de lezing van de heer Boele  aan over “Wie eet er van mijn plant”.

 

Er waren 21 personen aanwezig tijdens de jaarvergadering en voor de lezing totaal 25 personen.

Sociaal jaarverslag 2016

SOCIAAL JAARVERSLAG 2016, Groei & Bloei AFDELING RODEN EN OMSTREKEN
(door A. Hagevoort, secretaris)

 

 

Bestuur

           ·         Het bestuur bestond na de jaarvergadering van 2016 uit vijf leden. Secretaris, penningmeester en drie gewone leden waarvan 1 lid de ledenadministratie doet. De taken van de voorzitter zijn verdeeld over alle bestuursleden

           ·         Het bestuur kwam 7 keer bijeen in 2016, waarvan één keer met de commissieleden.

           ·         De Rayonvergadering in maart werd door de penningmeester, de ledenadministrateur en een bestuurslid bijgewoond en die in september door de ledenadministrateur en twee bestuursleden. De Algemene Ledenvergaderingen van de KMTP Groei&Bloei in juni is niet door onze afdeling bezocht. Die van november eveneens niet.

           ·         De themabijeenkomst werd bezocht door de secretaris en een bestuurslid.

           ·         De kaderdag werd door niemand bezocht. In 2016 waren vier commissieleden actief.

 

 

Ledenaantal

Op 1 januari 2016 waren er 161 leden.

 

 

Nieuwsbrief

Er zijn in 2016 vier digitale nieuwsbrieven verstuurd, in januari, april, september en november. Het jaarprogramma is niet meer per post verstuurd naar leden zonder e-mailadres.

 

 

Afdelingsavonden

In 2016 werden vijf ledenavonden gehouden in Het Wapen van Drenthe.

De volgende sprekers hebben bij onze afdeling een lezing gehouden:

 

 

                                               14 januari                     De heer Lambert Sijens: “Vergeten groenten”(35 personen aanwezig).

 16 februari                   De heer Kees Boele: “Wat eet er van mijn plant”(25 personen aanwezig).

  9  maart                      De heer Piet Boersma: “Nederlandse tuinen”(31 personen aanwezig).

                                                13 oktober                   De heer en mevr. Ramsbotham: “Op de Haar”(23 personen aanwezig).

                                                9  november                De heer H.Louwsma: “Steeds weer”(27 personen aanwezig)

 

Gemiddeld waren er 28 personen aanwezig.

Op de ledenavonden vonden verlotingen van bloemstukken plaats.

 

 

Overige activiteiten

          ·         Op 12 maart vond op initiatief van Ans Advocaat het “Violenfestival” plaats in De Paardestal in Peize. In de koffiehoek werden door onze afdeling weer uitstekende zaken gedaan door de verkoop van eigengemaakte taart en koffie/thee.

          ·         De voorjaarsworkshop is niet doorgegaan..

          ·         Op 7 mei is de jaarlijkse plantjesdag gehouden in De Paardestal van Ans Advocaat in Peize. Er waren 11 deelnemers. Ook nu werd er in de koffiehoek weer eigengemaakte taart verkocht.

          ·         Voor het open tuinen weekend werden 10 tuinen opengesteld.

          ·         Voor de cursus “Bloemschikken voor beginners” (vier lessen) hebben zich te weinig deelnemers aangemeld. Deze cursus ging niet door.

          ·         Voor de cursus “Bloemschikken voor (ver)gevorderden” (zes lessen) hebben zich vijftien personen aangemeld.

          ·         In 2016 werden door een aantal bloemschiksters voor diverse tentoonstellingen in Mensinge bloemstukken gemaakt, echter niet voor de kersttentoonstelling.

          ·         Op 24 oktober is de welkomstbijeenkomst voor nieuwe leden niet doorgegaan wegens te weinig belangstelling.            

          ·         Het kerstbloemschikken heeft plaatsgevonden op woensdag 12 december. Er waren 10 aanmeldingen.

          ·         De Crea-groengroep organiseert in het winterseizoen haar eigen activiteiten.

          ·         Ook zijn er twee tuinclubs die activiteiten organiseren.

 

 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar d.m.v. een kleine attentie.

Sponsoren

Open tuinen carrousel

Beste tuinliefhebbers,

 

Volgend jaar wordt er door Groei en Bloei Rayon Drenthe een open tuinen carrousel georganiseerd.  Dat houdt in: open tuinen weekenden in de maanden juni, juli, augustus en september.

Er zijn 8 afdelingen van Groei en Bloei in Drenthe.

 

Die zijn samengevoegd tot  4 groepen:  Assen en Beilen op 10 en 11 juni.

                                                                       Coevorden en Emmen op 8 en 9 juli.

                                                                       Hoogeveen en Meppel op 12  op 13 augustus.

                                                                       Roden en Zuidlaren  op 9 en 10 september.

 

Deze opzet is gemaakt omdat de tuinen op een ander tijdstip dan de nationale open tuinen weekend van Groei en Bloei ook de moeite waard zijn om te bezichtigen.

Misschien vindt u het leuk om volgend jaar uw tuin in september open te stellen voor het publiek. (1 dag is ook mogelijk)

Er wordt een flyer gemaakt met alle adressen van de tuinen die mee doen.

 

U kunt zich opgeven voor 20 januari via email van Froukje van der Kaap     vries.yde@kpnplanet.nl of telefoon 0594 632053.

 

Bestuur Groei en Bloei afdeling Roden.

Bodemkunde

Na de algemene ledenvergadering op 14 februari 2017 volgt een lezing door de heer Hans Menken over "bodemkunde". 

Drentsche Aa

 

Nationaal Park Drentsche Aa, het best bewaarde laaglandbeekdallandschap van West-Europa.  

Lezing door André Brasse op 14 maart 2017. 

Lopen door het Drentsche Aa landschap, is als lopen door een spannend boek. Elke pagina vertelt een stukje over de boeiende geschiedenis. Als je goed kunt lezen, kun je heel veel sporen herkennen in het Drentsche Aa landschap van nu. Het gebied kent een lange en boeiende geschiedenis. De basis van het landschap is tijdens de laatste ijstijden neergelegd. De mensen hebben het landschap vervolgens eeuwenlang, met respect voor de natuur, ingericht. Zo ontstond het huidige beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, rijk aan natuur- en cultuurhistorie.

De beek zoekt zijn weg door het landschap

De beek nam altijd een centrale rol in het landschap. De mens accepteerde haar grillen maar maakte er ook dankbaar gebruik van. Zo zocht ze eeuwenlang haar weg, kronkelend door het landschap. Door het hoogteverschil zorgt de Drentsche Aa voor een natuurlijke afwatering. Oevers kalfden af in de buitenbochten en groeiden aan in de binnenbochten. Dankzij goed beheer groeien op de oevers planten die zich hier van nature thuis voelen. De bloemrijke hooilanden met orchideeën en de Zwartblauwe rapunzel spreken tot de verbeelding. Vispassages in de beek zorgden ervoor dat zeldzame vissoorten zoals de rivierprik de weg naar de paaiplekken weer terug hebben gevonden. Ook de bever zwemt weer door de ‘waaier van beken’.

Tijdens de Drentsche Aa fotolezing 'loop' ik door de geschiedenis van het Drentsche Aa gebied en eindig in het nu. Hoe ziet het gebied er nu uit en welke sporen uit de ontstaansgeschiedenis zijn nu nog zichtbaar in het landschap.   

André Brasse
Website:
www.andrebrasse.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/acbrasse

Twitter: @andrebrasse

foto: Lieversche Diep

Violenfestival 2017

Ter afsluiting

De zevende digitale nieuwsbrief (januari 2017, 2e jaargang) van Groei&Bloei Roden en omstreken is verschenen. Vier keer per jaar kunt u een nieuwsbrief verwachten, in september, november, januari en april. We hopen dat iedereen die digitaal bereikbaar is, rechtsreeks of via anderen (kinderen, kleinkinderen, buren, enz.) zijn/haar emailadres aan ons doorgeeft (info@roden.groei.nl), zodat wij u volledig kunnen informeren. 

De nieuwsbrieven zijn ook op onze website geplaatst www.roden.groei.nl. 

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver