Activiteiten & Actueel

Algemene Ledenvergadering (AV) - 4 maart 2019

Het bestuur nodigt de leden van KMTP/Groei & Bloei Arnhem e.o. uit voor de

Algemene Vergadering op maandag 4 maart 2019.

Locatie: Molenplaats Sonsbeek (v.h. Bezoekerscentrum), Zijpendaalseweg 24a  Arnhem

Tijd: 19.00-19.45 uur

Agenda

1.      Opening

2.      Vaststellen van de notulen van de AV van 19 februari 2018

3.      Ingekomen/uitgegane stukken

4.      Bestuursmededelingen

5.      Jaarverslag 2018

6.      Jaarrekening en balans 2018

7.      Verslag kascommissie

8.      Begroting 2019

9.      Herverkiezing bestuursleden

10.  Rondvraag

11.  Sluiting

 

De Agenda en de stukken behorende bij de punten 2 en 5 worden uiterlijk veertien dagen voor de vergadering gepubliceerd op onze website www.arnhem.groei.nl

 

Ad punt 6 en 8

De jaarrekening en de balans 2018 en de begroting 2019 liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.


Ad punt 9

Drie leden van het bestuur hebben hun eerste bestuurstermijn van drie jaar voltooid.

Zij hebben aangegeven voor een tweede periode van drie jaar beschikbaar te zijn. Het bestuur stelt derhalve voor de dames Ans Hafkamp, Margreet Kwik en Ellen van den Akker te herbenoemen.

Tegenkandidaten kunnen door ten minste vijf leden, tot twee maal vierentwintig uur voor aanvang van de AV bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaat’(huishoudelijk reglement art. 12).

Voor de Algemene ledenvergadering dient de introductie beperkt te blijven tot partner of huisgenoot. Hij of zij heeft bij een eventuele stemming geen stemrecht.


Na de Algemene Vergadering volgt om 20.00 uur de lezing ‘Hoera het wordt voorjaar’ door Janneke van der Brugge.
Voorafgaand hieraan zal aandacht besteed worden aan de leden die 25 en 40 jaar lid zijn van onze afdeling.

 

Bestuur Groei &Bloei Arnhem e.o.

 

meer
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923