Diversen

Voorwoord

Beste leden, 

De eerste nieuwsbrief weer in het nieuwe jaar. Laat het voor ons allemaal een prachtig jaar worden.

Aan de sneeuwklokjes ligt het niet, die zetten de groei al  behoorlijk in.

Bij mij wordt nog  volop gesnoeid dus daar is nog niet veel te beleven.

Gelukkig is er geen boom omgewaaid bij de laatste storm.

Als er dan een om waait is het niet altijd een mooie slanke, maar juist een robuuste boom. In mijn leven zie ik die dunne boom niet meer volwassen worden. Dus ik ben uiterst zuinig op grote mooie bomen. En gelukkig heb ik er een paar.

 

Op onze laatste bijeenkomst hebben we een fantastische natuurfilm gezien.

Wat hebben we een geweldig mooi achterland! 

Prachtig en over de opkomst hadden we dit keer niet te klagen.

Ik zie u graag op onze eerst volgende bijeenkomst, op 13 februari.

Hartelijke groeten,

Thea van Gool

06 53582346

info@vangoolbv.nl

Agenda jaarvergadering 14-2-2019

Agenda Jaarvergadering KMTP / GROEI&BLOEI, afd. Roden

d.d. donderdag 14 februari 2019 om 19.30 uur in Het Wapen van Drenthe, Roden

 

1.         Opening

2.         Mededelingen / ingekomen post 

3.         Verslag jaarvergadering 14 februari 2018          

4.         Sociaal jaarverslag 2018         

5.         Financiële verslag 2018/ begroting 2019

6.         Verslag kascommissie            

            Door mevr. Dijkstra en mevr. De Jong.              

            Oproep nieuwe kascommissieleden.          

7.         Mutaties bestuursleden

            Thea van Gool, voorzitter, is aftredend en niet herkiesbaar.

            Pietsje Rozema was aspirant lid en wordt nu bestuurslid.

            Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom.

8.         Huldigen jubilarissen                       

9.         Rondvraag

 

 

Verslag jaarvergadering 2017

Verslag Jaarvergadering KMTP/Groei&Bloei, afd. Roden
d.d. dinsdag 14 februari 2017

1.            Opening

Thea van Gool opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom op de 27e jaarvergadering.      

Mededelingen en ingekomen post

Mededelingen:

-        De koffie/thee wordt zoals altijd op de jaarvergadering aangeboden door het bestuur.

-        Dit jaar wordt voor de 6e keer een viooltjesfestival georganiseerd op zondag 12 maart a.s. van 11.00-16.00 uur bij “De Paardestal” van Ans Advocaat, Hooghaar 1 te Peize.

-        Vanavond is er ook weer een verloting met bloemstukken gemaakt door Nies Deelman.

-        Plantjesdag vindt dit jaar op zondag 7 mei plaats bij “De Paardestal” van Ans Advocaat, Hooghaar 1 te Peize. Voor deelname aan deze dag kan men terecht bij Thea van Gool.

-        De afdeling Roden doet mee aan de open tuinen carrousel in Drenthe. Er worden nog deelnemers gezocht. Tevens doen we mee aan het landelijke open tuinen weekend.

-        We proberen samen met de afdeling Haren een eendaagse reis te organiseren naar Park der Garten in Bad Zwischenahr. Voor deelname kunt u zich opgeven bij Thea van Gool.

-        Op 11 april a.s. houdt de heer Johan Wolfard een bloemschikdemonstratie in het dorpshuis in Nieuw Roden. Dit komt nog op de website te staan en in de volgende nieuwsbrief.

 

Ingekomen stukken

-        Er zijn geen ingekomen stukken. 

2.            Notulen jaarvergadering d.d. 16 februari 2016 (afgedrukt in de nieuwsbrief van januari 2017) 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3.            Sociaal jaarverslag 2016 (afgedrukt in de nieuwsbrief van januari 2017) 

Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4.            Financieel Jaarverslag 2016 / begroting 2017 (toegezonden per mail) 

Nies Deelman vraagt een toelichting op het financieel jaarverslag. Tjitske deelt mee dat er lezingen etc.

georganiseerd zijn met de geldelijke bijdrage uit Zoetermeer. Het eigen vermogen van de afdeling is niet aangesproken.

5.            Verslag Kascommissie 

De kascommissie bestaande uit mevr. Kamminga, mevr. Dijkstra en de heer Poppema heeft op 17 januari 2017 de financiële stukken van het jaar 2016 steekproefsgewijs gecontroleerd.
Mevr. Kamminga doet verslag van haar bevindingen en meldt dat de commissie geen onregelmatigheden heeft kunnen vinden. De administratie zag er overzichtelijk en geordend uit en is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd.  Alle stukken waren aanwezig.

De vergadering wordt verzocht de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen geschiedt.

Aftredend volgens rooster mevr. Kamminga. Zij wordt bedankt voor haar bijdrage aan de kascommissie en ontvangt een bos bloemen.

Mevr. Pietsje Rozema meldt zich aan als nieuwe lid van de kascommissie. 

6.           Mutaties bestuursleden

 -      Voor een vereniging als Groei en Bloei-die volledig bestuurd wordt door vrijwilligers- zijn de leden die    een bijdrage leveren aan de activiteiten van de vereniging van groot belang. Zowel bestuursleden als  commissieleden zorgen ervoor dat er lezingen, workshops en cursussen gegeven worden.

 -      Anita treedt af als bestuurslid na een zittingsperiode van 4 jaar. In die periode was zij 3 jaar secretaris. Ze deed dit met veel plezier,  maar geeft nu het stokje over aan anderen. Ze bedankt de zittende bestuursleden voor de prettige samenwerking en wenst ze veel succes met het vinden van nieuwe bestuursleden..

 -      Thea van Gool bedankt  Anita voor haar inzet en overhandigt haar een bos bloemen en een cadeaubon.

 -      Thea bedankt Nies voor het verzorgen van de verloting en de mooie bloemstukken die zij hiervoor maakt. Nies krijgt een bos bloemen.

 -      Gerda Fluks, bloemschik-coördinator, is door ziekte afwezig en krijgt een bos bloemen thuisbezorgd. 

7.          Huldigen jubilarissen 

-         De jubilarissen de dames Advocaat , Fijlstra en Thörig, die 25 jaar lid zijn worden door Thea bedankt voor hun langdurig lidmaatschap en krijgen een oorkonde en een bos bloemen overhandigd. Mevr. de Groot, die niet aanwezig is krijgt de oorkonde thuis gestuurd. 

8.          Rondvraag en sluiting 

De tuinclubs zullen benaderd worden met de vraag of er binnen hun groep  belangstelling is voor de reis naar Bad Zwischenahr

De vergadering wordt gesloten door Thea om 19.55 uur. 

Na de pauze vangt de lezing van de heer Menken  aan over “Bodemkunde”. 

Er waren 21 personen aanwezig tijdens de jaarvergadering en voor de lezing totaal 33 personen.

Sociaal jaarverslag 2017

SOCIAAL  JAARVERSLAG 2017, GROEI & BLOEI AFDELING RODEN EN OMSTREKEN

                                                        (door F. v.d. Kaap)

Bestuur

 

-          Het bestuur bestond na de jaarvergadering van 2017 uit 4 leden. Voorzitter, penningmeester, secretaris en een ledenadministrateur.

-          Het bestuur kwam 6 keer bijeen in 2017, waarvan één keer met de commissieleden.

-          De Rayonvergadering in maart werd door de penningmeester en 1 lid bijgewoond. In september was er niemand van de bestuursleden aanwezig.

-          De Algemene Ledenvergaderingen van de KMTP Groei & Bloei zijn niet door onze afdeling bezocht.

-          De themabijeenkomst ging over bloemschikken en werd bezocht door commissie lid en secretaris.

-          De kaderdag werd door niemand bezocht. In 2017 waren drie commissie leden actief.

 

Ledenaantal

Op 1 januari 2017  waren er 163 leden.  

Nieuwsbrief

Er zijn in 2017 vier digitale nieuwsbrieven verstuurd.

Afdelingsavonden

In 2017 werden er vijf ledenavonden gehouden in Het Wapen van Drenthe. 

De volgende sprekers hebben bij onze afdeling een lezing gehouden.

11  januari               Dhr. A. ten Have      “Winterconcert”       (33 personen)

14 februari               Dhr. H. Menken       “Bodemkunde”         (27  personen)

14 maart                  Dhr. A. Brasse         “Drentsche Aa”        (23 personen)

11 april                    Dhr. J. Wolfhard      “Paas workshop”        (ca 70 personen)

10 oktober                Mevr. A. Huisken     “Biologisch Moestuinieren”    (24 personen)

8  november             Dhr. R. Boehlé         “Rozen bij de Beemd”       (14 personen)

Op de ledenavonden vonden verlotingen van bloemstukken plaats. 

Overige activiteiten 

-          Op 12 maart vond op initiatief van Ans Advocaat het vierde “Violenfestival” plaats in De Paardestal in Peize.  In de koffiehoek werden door onze afdeling weer uitstekende zaken gedaan door de              verkoop van koffie/thee en eigengemaakte taarten.

-          Op  7 mei is de jaarlijkse plantjesdag gehouden met 10 deelnemers in De Paardestal in Peize. In de koffiehoek werden weer eigengemaakte taarten verkocht.

-          Tuinenreis samen met afd. Haren vond plaats op 15 juli  naar Bad Zwischenahn  met ong. 40 personen waarvan 10 personen uit onze afd.

-          Opentuinencarrousel ging dit jaar voor het eerst van start in Drenthe. Onze afdeling was samen met Zuidlaren aan de beurt  in de nazomer op 9 en 10 september. Dit was een groot succes.

-          Aan het nationale open tuinen weekend deed onze afdeling niet mee. 

-          Bloemschikken voor beginners ging niet door.

-          Voor de cursus “Bloemschikken voor gevorderden” hebben zich  14  personen aangemeld.

-          13 december hebben 15 personen meegedaan met de kerstworkshop.

-          De eetkamer van De Mensinge in Roden is in de kerstperiode aangekleed met bloemstukken die gemaakt zijn door  de cursisten van Groei & Bloei.

 

 Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar d.m.v. een kleine attentie.

De aardappel en de dahlia

Lezing 14 februari door Brian Kabbes

Aardappel en Dahlia op het oog een wonderlijke combinatie toch is er een overeenkomst. Beide zijn knoldragende planten. Reuzen en dwergen, felle kleuren en zachte pasteltinten. Tijdens deze diavoorstelling maakt u kennis met de veelzijdigheid in kleur en vorm van de aardappel en haar boeiende familieleden.  Vooral de oorspronkelijke aardappel uit Zuid Amerikaanse  Andes komt aan bod. Ook een andere knolvormige plant komt aan de beurt, de dahlia.

Bekend zijn vaak de dubbelbloemige tuindahlia’s in bonte kleuren. Maar ook zijn de oorspronkelijke wilde voorouders minstens zo interessant.  Wij nemen u mee naar een reis die wij maakten op zoek naar wilde dahlia soorten in de jungle van Mexico. Hier zal duidelijk worden dat de aardappel en dahlia meer met elkaar gemeen hebben dan menigeen zo op het oog zou zeggen.

Tuinencarrousel Drenthe

Open Tuinen Carrousel / Landelijk open tuinen weekend

Het rayon Drenthe van Groei & Bloei organiseert in 2018 voor de 2e keer de OPEN TUINEN CARROUSEL.

Tijdens 4 weekenden in  juni, juli, augustus en september stellen leden van  Groei & Bloei hun tuin open voor publiek.

Openingstijden: 10.30 tot 17.00 uur.

Toegang is gratis.

 

De afdelingen van het rayon Drenthe zijn twee aan twee gekoppeld.

Het schema voor 2018 ziet er als volgt uit:

Roden en Zuidlaren 16 en 17 juni 2018 (gelijk met het Landelijke Open Tuinen Weekend)

Assen en Beilen 14 en 15 juli 2018

Coevorden en Emmen 11 en 12 augustus 2018

Hoogeveen en Meppel 8 en 9 september 2018 

In 2019 schuiven de koppels een maand door.  

De werkgroep van de carrousel zorgt op verschillende manieren voor de gezamenlijke  promotie.

Omdat deze veranderingen al heel vroeg in het jaar moeten worden georganiseerd (gezamenlijke flyer e.d.) is het noodzakelijk dat we snel mogelijk moeten weten, wie er hieraan mee wil doen.

In februari en maart moet alle informatie over de tuinen zijn verwerkt in een gezamenlijke flyer voor heel Drenthe en de website.

 

Als u belangstelling heeft om mee te doen aan deze carrousel wilt u dan contact opnemen?

Froukje van der Kaap 0594-632053

Voor meer informatie zie: www.opentuinencarrouseldrenthe.nl 

Sponsoren

Violenfestival 2018

Zomerbollen, een zomerlang plezier

Lezing op 14 maart door Dineke Logtenberg van de Boschhoeve.

Volkomen onterecht halen veel mensen hun neus op voor zomerbloeiende bol- en knolgewassen. Ze denken dat het moeilijke planten zijn, die veel zorg vereisen. Terwijl de meeste kuipplanten licht, water en ruimte vragen in de winter, kunnen veel zomerbollen heel eenvoudig in kistjes of droog in de pot weggezet worden.

Sommige soorten kunnen, met of zonder een winterdek, zelfs gewoon in de volle grond blijven zitten. Eenmaal aan de groei gebracht in het voorjaar, kunt u er maandenlang plezier aan beleven. We nemen u tijdens deze lezing mee langs potten vol roodsterretjes en ouderwetse begonia’s, geurende Abessijnse gladiolen op een warme zomeravond, diverse soorten lelies, en rijk bloeiende Agapanthussen.

De moestuin wordt een waar lustoord met vrolijke oranje Crocosmia’s en prachtige dahlia’s in diverse kleuren. Ook de borders op kleur in de tuin krijgen juist een extra pittig accent door het gebruik van deze lang doorbloeiende bolgewassen.

Tuinenreis

Verschillende afdelingen van Groei & Bloei organiseren jaarlijks een tuinenreis. Misschien een idee om eens een keer mee te gaan.

De afdeling Assen organiseert een 2-daagse reis op 31 augustus en 1 september naar de omgeving Kleef-Nijmegen. Tuinen die bezocht zullen worden zijn o.a. Garten Lucenz-Bender en de Tuinen in Demen.

De afdeling Meppel organiseert een 6-daagse reis van 21 t/m 26 juni naar Sussex in Engeland. Te bezoeken tuinen zijn o.a. West Dean Gardens, Pashley Manor Gardens en Sussex Prairie Gardens. Tevens word Brighton bezocht met zijn mooie boulevard en pier.

Nadere informatie op onze site of op de site van de betreffende afdeling.

 

 

 

Ter afsluiting

De elfde digitale nieuwsbrief (januari 2018, 3e jaargang) van Groei&Bloei Roden en omstreken is verschenen. Vier keer per jaar kunt u een nieuwsbrief verwachten, in september, november, januari en april. We hopen dat iedereen die digitaal bereikbaar is, rechtsreeks of via anderen (kinderen, kleinkinderen, buren, enz.) zijn/haar emailadres aan ons doorgeeft (info@roden.groei.nl), zodat wij u volledig kunnen informeren. 

De nieuwsbrieven zijn ook op onze website geplaatst www.roden.groei.nl. 

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver