Activiteiten & Actueel

                             KMTP Groei&Bloei Arnhem e.o. 

Algemene Vergadering

maandag 19 februari 2018

Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A,  Arnhem

Verslag

Aanwezig zijn de bestuursleden: Ans Hafkamp, Ruud Kalse, Margreet Kwik, Hanneke Limburg,
Lydia Littel,  Els de Weijer, Ellen van den Akker
Aantal aanwezigen naast de bestuursleden, 20.

1.Opening

Voorzitter Lydia Littel heet iedereen hartelijk welkom.
Deelt mee dat er dit jaar vijf jubilarissen zijn waarvan vier aanwezig. Zij zullen na afloop van de vergadering en voor aanvang van de lezing ‘gehuldigd’ worden.


2. Notulen 20-2-2017


Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de secretaris.


3. Ingekomen


2 maart 2017: bedankbrief van jubilaris de heer Wim Marsen (40 jaar lid) voor de uitnodiging, de bloemen en de cadeaubon.

 Mededelingen

Groei & Bloei landelijk
*De Nationale tuinweek werd gehouden van 10 tot 17 juni 2017. Wij deden mee aan de actie
Tegel eruit Plant erin. Het was een succes. Ruim 90 mensen bezochten onze stand.
Landelijk werden 2191 tegels ingeleverd.

*De Nationale Tuinweek 2018 zal gehouden worden van 9 t/m 17 juni.
Het thema is Moestuinieren: eten uit eigen tuin.

*De actie Tegel eruit, Plant erin zal in overleg met Intratuin Nederland het komend jaar gehouden worden op zaterdag 23 juni en valt dus niet in de  Nationale Tuinweek. Het wordt een aparte actie van Intratuin en Groei & Bloei samen.

*Het NK Bloemschikken 2017 werd dit jaar gehouden in De Beursfabriek in Nieuwegein op vrijdag 6 oktober. Aansluitend op 7 en 8 oktober werden de gemaakte werken tentoongesteld.

*Gardenista, tuinevenement te organiseren door Groei &Bloei.
Dit evenement zal  gehouden worden van 15  tot en met 19 mei 2019 rondom Kasteel Ophemert (gemeente Neerijnen). De bedoeling is dat tijdens het evenement bezoekers worden geprikkeld en enthousiast gemaakt voor alles wat met groen te maken heeft. Naast de traditionele hoekstenen van het evenement, zoals hoveniers (tuinontwerp en tuinaanleg), topkwekers en bloemschikkers wordt het evenement gelardeerd met belevingen in de vorm van proeven, horen, ruiken en zien.

*De Floriade 2022 in Almere wordt georganiseerd door de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR), samen met de gemeente Almere. Groei & Bloei is in deze raad vertegenwoordigd.


4. Bestuursmededelingen

*Parkeren bij De Molenplaats Sonsbeek.
Het bestuur heeft zich tijdens de bestuursvergaderingen en ook op de vorige Algemene Vergadering al diverse malen gebogen over de parkeersituatie rondom De Molenplaats. Sinds enige tijd wordt er een parkeerheffing gevraagd tot 23:00 uur (hoog tarief). Het bestuur is daarover al in contact geweest met de Gemeente Arnhem, maar helaas zal de gemeente haar parkeerbeleid hierop niet aanpassen. 
Wel is het mogelijk om in de zijstraten van de Zijpendaalseweg te parkeren in de blauwe P-zone met een parkeerschijf. Aangezien dit voor maximaal twee uur is, heeft het bestuur besloten om als proef de aanvangstijd van de lezingen wat op te schuiven naar 20:10 uur en ook wat eerder te stoppen, zodat een ieder in de gelegenheid is om binnen die twee uur weer terug te zijn bij de auto. 
De lezing van 19 maart a.s. is de eerste avond waarop we deze tijd gaan hanteren.
Voorzitter hoopt dat zo meer mensen zullen besluiten om vaker onze ledenavonden te bezoeken.  

*145-jarig bestaan
Bestuur is bezig hier een invulling aan te geven. Leden worden t.z.t. daarover geïnformeerd.

*Ledenaantal:
Het ledenaantal per 1 januari 2017 was 296; per 31 december 2017 was dat 277.
Er meldden zich door het jaar heen 32 nieuwe leden aan, maar helaas zegden 51 leden aan het eind van het jaar hun lidmaatschap op. Een terugloop in het ledenaantal die onze aandacht heeft.

5. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement m.b.t. de zittingsduur van bestuurs- en commissieleden en afgevaardigden

Voorstel is de zittingsduur te wijzigen van vijf in drie jaar.
Reden is dat een periode van 5 jaar heel lang is, zeker als men nog een keer wil verlengen.
Met een periode van 3 jaar hopen we dat het eenvoudiger zal zijn om bestuurs- en commissieleden te vinden.
Art. 4 lid 1 wordt dan:
De bestuursleden worden voor een tijdvak van drie achtereenvolgende jaren benoemd en zijn terstond en slechts eenmaal herkiesbaar.
Art. 10 wordt dan:
De leden van de commissies (uitgezonderd de kascommissie) en afgevaardigden worden voor ten hoogste drie jaar gekozen en zijn daarna op voordracht van het bestuur terstond herkiesbaar.

Vraag uit de zaal:  “moeten de statuten dan ook niet gewijzigd worden”.
Secretaris: De zittingsduur van bestuurs-en commissieleden is in het Huishoudelijk Reglement geregeld en kan derhalve zonder wijziging van de Statuten  veranderd worden.
Dit kan echter alleen bij besluit van de Algemene Vergadering.
De aanwezigen gaan met het voorstel bij acclamatie akkoord.


6. Jaarverslag 2017


De secretaris leest een beknopte versie van het jaarverslag voor.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.


7. Jaarrekening en Balans 2017


Wegens gezondheidsproblemen is de penningmeester, Ruud Kalse, niet in staat geweest de kascommissie tijdig te ontvangen voor controle van de boeken.
De verwachte goedkeuring komt dus later.

Desalniettemin geeft de penningmeester een toelichting op de resultaten. Hij wijst op de positieve reserve die te hoog is voor een vereniging als de onze. Door jaarlijks een substantieel bedrag van deze reserve voor subsidie van onze activiteiten te gebruiken (workshops, excursies, lezingen, nieuwjaarsreceptie), komt dit bedrag ten goede aan de leden en wordt de reserve in een aantal jaren teruggebracht tot een acceptabel bedrag.
Omdat het ledental enigszins terugloopt en de financiële bijdrage van het landelijk bestuur daardoor ook minder wordt, proberen we kritisch te kijken naar de kosten en waar dat kan te bezuinigen en mogelijk andere inkomsten te genereren.
Na enkele vragen worden de jaarrekening 2017 en de balans 2017 bij acclamatie goedgekeurd.


8. Verslag Kascommissie


Diny Broer deelt namens de kascommissie mee, dat i.v.m. ziekte van de penningmeester de boeken nog niet gecontroleerd zijn. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren.
Diny Broer verlaat na drie jaar de commissie. Zij ontvangt als dank een  bakje met bolletjes.
Cees Brussé stelt zich beschikbaar als nieuw lid. De vergadering  gaat hiermee bij acclamatie akkoord.
De kascommissie zal voor het komende jaar bestaan uit:
Liesbeth Dessens, Josée Faassen  en Cees Brussé.


9. Begroting 2018


Penningmeester Ruud Kalse geeft een toelichting en behandelt een aantal vragen.


10 .Verkiezing nieuwe bestuursleden


Hanneke Limburg treedt na bijna 8 jaar bestuurslid te zijn geweest af. Als dank ontvangt zij van de voorzitter een doosje met verschillende soorten bijzondere sneeuwklokjes.
Jeltine Jungheim wordt door het bestuur voorgesteld als opvolger van Hanneke; er zijn geen tegenkandidaten. De aanwezigen gaan met haar benoeming bij acclamatie akkoord.

Voor de commissie Steile Tuin wordt Trudy Schut als nieuw lid benoemd.


11. Rondvraag


Dhr.  Van der Ploeg: Het ledental loopt terug. Wat wordt er gedaan aan ledenwerving?
Vz.  Dat is een moeilijk iets. Hebben in het verleden vaak een stand gehad op tuinevenementen, maar de opbrengst daarvan was miniem. Dit wordt ook door andere leden in de zaal bevestigd.
We proberen met onze activiteiten ook niet-leden te interesseren voor onze vereniging o.a. door publicaties in de media.
Ook met het leesbaar stellen van de nieuwsbrief voor niet-leden hopen we nieuwe leden te winnen.
We staan open voor suggesties.


12. Sluiting


Lydia bedankt de aanwezigen voor hun komst, wenst een ieder een mooi en interessant jaar toe en nodigt uit om mee te gaan naar de andere zaal voor het ‘huldigen’ van de jubilarissen en daarna de lezing door Hans Kramer.

meer
11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver