Diversen

23 januari 2018 Lezing Jasper Helmantel

En weer was de zaal bijna te klein zoals zo vaak deze periode. Velen waren afgekomen op een bekende naam Jasper Helmantel. Een ontwapenende inleider die met zijn ‘ontdekking’ van de ‘wilde’ natuur zijn levenswerk heeft gemaakt en daar heel succesvol in is geworden.

Door grote opdrachtgevers als provincies en gemeentes mag hij Nederland een stukje natuurlijker maken.

Frappant vond ik om te horen hoe niet gecultiveerde planten voorzichtig omspringen met hun voortplanting. Niet meer dan 20 % van hun opbrengst laten zij in eerste opzet los, de kans dat het niet goed gaat is levensgroot en dan heb je nog wat over om je voortbestaan verder te garanderen. Wijze les ook voor het leven van de mens zou ik denken. Wie bewaart heeft nog wat over.

Het doet je stil staan bij hoe geraffineerd onze natuur is ingericht en hoe weinig wij daar nog van weten. 

Jasper speelt daar met zijn werk op in en maakt ons daar deelgenoot van.

Een leerzame avond waarbij ik dan altijd vol plannen voor thuis vertrek maar waar de werkelijkheid thuis vaak toch wat weerbarstiger is.
Koos Dijksterhuis

Jaarvergadering dinsdag 27 februari 2018

Agenda jaarvergadering op dinsdag 27 februari 2018

Aanvang: 19.30 Passe Partout, Opwierderweg 57, Appingedam
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
7 Benoeming nieuwe kaskommissie. 
8      Bestuur: Koos Dijksterhuis aftredend en is herkiesbaar
9 Rondvraag.
10 Sluiting


Notulen van de algemene jaarvergadering van Groei & Bloei   afdeling Appingedam/Delfzijl op 21 februari 2017 in Passe Partout  te Appingedam 

1.  Opening
De voorzitter  opent de vergadering en verwelkomt de leden en de gasten, en in het bijzonder de spreker de heer Jaap Kloosterhuis
2.  Notulen
De notulen worden goedgekeurd, daar er geen op en aanmerkingen zijn.
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
De ingekomen stukken zijn folders over open tuinen en andere informatieve folders. Deze liggen ter inzage. 
4. Jaarverslag 2016 van het secretariaat.
Hier zijn geen vragen over. 
Onze afdeling heeft op 1 januari 2015 175 leden, en op1januari 2016 173 leden
De voorzitter bedankt de secretaris voor haar werk. Jaarverslag van de penningmeester
De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiën, die zij heel goed uitlegt. 
Hier zijn geen op of aanmerkingen over. De voorzitter bedankt de penningmeester hier voor. 
5.  Verslag kascommissie
Mevr  Lijs en de heer Kempenaar hebben de boeken gecontroleerd en ze waren in orde.
De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester décharge te verlenen. De voorzitter bedankt de kascommissie.
6.  Benoeming kascommissie
Mevr Lijs treedt af en mevr Schipper geeft zich op voor de kascommissie.     
8.    Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9.  Sluiting 

Tot slot bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor Groei & Bloei. Vervolgens geeft hij het woord aan de spreker de heer Jaap Kloosterhuis

Jaarverslag 2017 van het secretariaat Groei & Bloei. Afd. Appingedam /Delfzijl  e. o.
Het bestuur
Voorzitter                                    Koos Dijksterhuis
Secretaris                                    Rika Zuidveld
Penningmeester                           Tineke Ellen   
Ledenadministratie                       Anneke Duijnisveld
Coördinator bloemschikken            Lidy Smit
Website                                      Arnold Duijnisveld                                  

Aantal  leden 
Op 1 januari 2017 waren er 177 leden.
Op 1 januari 2017 zijn er 179 leden
Er komen steeds nieuwe leden bij, geen achteruitgang en dat is goed nieuws.

Ons jaarprogramma zag er als volgt uit:

21 februari        Jaarvergadering met Jaap Kloosterhuis  over Rottumeroog en Rottemerplaat en de Oostelijke Waddenzee       

23 maart            Lezing en diapresentatie door Piet Zonneveld   Acanthussen en Alliums  

11 April             Lezing en diapresentatie  Watze Bokma    

22 April             Busreis naar de Keukenhof                        

13 mei               Stekjesmarkt te Garrelsweer

5 en 6 augustus  Open tuinen weekend

20 september     Bloemschik demonstratie door Anja Koning

24 oktober         Lezing en beamerpresentatie Harry Pierik 

17 november     Lezing  en diapresentatie   Rix Langeveld met natuurlijk tuinieren

18 december     Kerstschikking onder leiding van Aging Salvadora                         

23 januari          Lezing en diapresentatie  Jasper Helmantel            

           Het gemiddelde  bezoekersaantal was dit jaar ongeveer 45 personen. 

Bloemschikken 

Ook in 2017 is een cursus bloemschikken olv Janneke Biemond gestart, aantal deelnemers 12. Dit aantal was voldoende om de cursus in het ASWA-gebouw te organiseren. Voor leden en niet-leden met minder ervaring in het bloemschikken was er in het voorjaar  2 x en in het najaar 2 x  een workshop georganiseerd met als docent Linda Eising. Dat ook deze workshops in een behoefte voorzien blijkt uit het stijgende aantal deelnemers: nl in het voorjaar van 2017 gemiddeld 17 deelnemers, in het najaar gemiddeld 19 deelnemers. In maart en april staan ook weer workshops olv Linda Eising gepland  (5 maart en 9 april 2018)
Op de Tuin en Sfeer beurs 2017 van 18 tot 21 februari hebben we met een aantal personen bloemstukken gemaakt  en de  bloemstukken werden verkocht. Ook deden we aan leden werving, er zijn in die 4 dagen totaal 22 nieuw leden ingeschreven. 
De jaarlijkse ‘Open Tuinendagen’ werden op 5 en 6 augustus gehouden. In het weekend was het prachtig weer, we hebben dan ook genoten van de vele bezoekers die onze tuinen hebben bezocht. Op zaterdag  was het iets minder druk ongeveer 40 tot 50 bezoekers en op zondag 50 tot 100 bezoekers.. 
Er waren zelfs mensen uit Duitsland, Noord-Holland, Limburg, Drenthe, zij waren allemaal enthousiast  over de Open Tuinen Estafette in de provincie Groningen. 

We mogen dan ook terug kijken op een zeer geslaagd weekend.
Alle deelnemers hartelijk bedankt voor het openstellen van jullie tuin, ook namens het bestuur en hopelijk tot het volgende jaar.

Appingedam, januari  2018
Voorzitter                                                           Secretaris
Koos Dijksterhuis                                            Rika Zuidveld 

10 mei 2018 stekjes- en plantjesmarkt

We hebben  een prima plantjesmarkt achter de rug.

Veel aangeleverde planten/plantjes/pollen/zaailingen/struikjes : bij elkaar zomaar 1000 stuks, hiervoor veel dank en we kunnen merken dat het leeft onder de leden! Veel mensen dragen op deze manier hun steentje bij om de vereniging tot bloei te laten zijn. Het resultaat mag er dan ook  zijn! 

We konden het zelf nauwelijks geloven, maar de verdiensten zijn €  800,-- En dat in een paar uur tijd. Als bestuur zijn we er trots op dat we dit resultaat hebben kunnen waarmaken, maar alleen dankzij alle leden en mensen uit de regio die het de moeite waard vonden om eens te gaan kijken bij dat Groei en Bloei festijn. 

Veel dank aan de brengers, de kijkers, de kopers en de koffiedrinkers. Want ook die tafel hoort er echt bij!

Anneke Duijnisveld

25 en 26 mei 2018 Opentuinen

In het weekend van de open tuinen was het mooi weer, we hebben weer genoten van de vele bezoekers die onze tuinen hebben bezocht. Op zaterdag was het iets minder druk dan op zondag, maar totaal waren er op zaterdag ongeveer 40 tot 50 bezoekers en op zondag 50 tot 100 bezoekers. 

Er waren bezoekers uit Drenthe, Friesland, Noord-Holland, zij waren enthousiast over de Open Tuinen Estafette in de provincie Groningen. (wat ook in andere provincies steeds meer gestalte krijgt)

Ook de nieuwe tuinen die dit jaar mee deden waren zeer tevreden met het aantal bezoekers die zij in hun tuin mochten ontvangen.

We mogen dan ook terug kijken op een geslaagd weekend.

Alle deelnemers heel hartelijk bedankt voor het openstellen van jullie tuin, ook namens het bestuur en hopelijk tot het volgende jaar.

Het opentuinen weekend is in 2019 op 6 en 7 juli

                                                                                      Rika Zuidveld

50 jaar Groei en Bloei afdeling Appingedam/ Delfzijl

Zaterdag 23 juni vierde de afdeling Appingedam/Delfzijl van Groei en Bloei het feit dat zij 50 jaar gelden werd opgericht. Dit jubileum werd gevierd in het Schathuis van Ekenstein. Meer dan 50 leden hadden zich gemeld en onder hen een aantal jubilarissen die al meer dan 40 of 50 jaar lid van de vereniging zijn. Van degenen die meer dan 50 jaar lid zijn waren er 2 aanwezig; zij kregen een oorkonde met een zilveren speld. Degenen die al meer dan 40 jaar lid waren kregen een mooie bos bloemen.

Naast de feestelijke aankleding van de zaal werden de leden ook verwend met gebak en lekkere hapjes.

Het programma kende een inleiding, zoals ook op de gewone avonden van de afdeling het geval is maar nu met een bijzonder onderwerp namelijk de Kerstvloed van 1717.  

Een bijzonder onderwerp die haar sporen in het landschap en de geschiedenis van ons gebied heeft nagelaten. De spreekster Els Zwerver uit Loppersum wist de aanwezigen mee te nemen op een reis door het verleden die als ware nu gebeurd zou kunnen zijn.. 

De geschiedenis van de vereniging die toen nog Floresco heette werd opgehaald door een voorzitter van het eerste uur dhr Jan Kempenaar uit Loppersum. In zijn boeiende bijdrage werd duidelijk dat in de glorietijd meer dan 300 leden lid waren, een aantal dat nu gezakt is naar iets onder de 200 leden. De avonden werden echter toen niet meer bezocht dan nu, zodat je zou kunnen zeggen dat het enthousiasme er niet minder op geworden is.

Een bijzondere gebeurtenis uit die geschiedenis was een wedstrijd bloemschikken op het plein voor de Nicolai kerk ergens in de jaren zeventig. Het hele plein werd in beslag genomen zo bleek uit dia’s, die nog op ouderwetse wijze werden gepresenteerd.

Om half zes was de middag afgelopen en konden de leden huiswaarts gaan op weg naar misschien de volgende 50 jaar van de vereniging. Aan het enthousiasme van de leden zal het niet liggen.

 

 

50 Jaar FLORESCO.

50 Jaar FLORESCO. (daar kom ik straks nog op terug) 

Geacht bestuur en medeleden van onze vereniging. Gefeliciteerd met het 50 jarig jubileum. Ik stel het zeer op prijs dat ik gevraagd ben om hier iets te vertellen over de afgelopen 50 jaar. Op de uitnodiging staat dat ik dia’s uit het verleden aan elkaar zal praten, maar de dia’s die er zijn gaan alleen maar over bloemschikken en ik vond nog andere interessante onderwerpen. 

Ik zal me even voorstellen hoewel veel van u mij wel kennen. Mijn naam is Jan Kempenaar en ik ben van de 50 jaar, 20 jaar bestuurslid geweest waarvan 13 jaar als voorzitter. In deze 50 jaar is er heel veel veranderd, maar gelukkig niet alles. 

Helaas is het eerste notulenboek niet meer te vinden evenals de plakboeken die vanaf het begin zijn bijgehouden. We missen dus 5 jaar geschiedenis. Het oudste notulenboek begint op 20 maart 1973. Hierbij een klein stukje uit het verslag van die avond geschreven door dhr. Boeijink.

 Ik citeer: In deze tijd van TV, Europacup en Bartje wordt het voor de verenigingen steeds moeilijker om de datum van bijeenkomsten en vergaderingen op een gunstig tijdstip te plannen. Toen wij tot de ontdekking kwamen dat de bijeenkomst van 20 maart 1973 samen viel met de laatste aflevering van de tv serie Bartje vroegen wij ons af welke gevolgen dit zou hebben wat betreft de opkomst van de leden. We kunnen het als gunstig beoordelen dat op deze bijeenkomst desondanks een 30 tal leden door de voorzitter kon worden welkom geheten. Enz.  Wie het verder wil lezen, het boek ligt hier.

Ik heb niet alle boeken doorgelezen, maar bij het doorbladeren kwamen toch weer heel veel herinneringen boven. Het is ook wel leuk om de notulen die ik meer dan 40 jaar geleden zelf heb geschreven, terug te lezen.

Op 6 mei 1968 werd de vereniging opgericht. De aanzet werd gegeven door dhr. Sol samen met mevr. Timmer uit Appingedam. Er waren al 122 plaatselijke verenigingen in Nederland  aangesloten bij de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Dus wij werden nr. 123. Het bestuur werd gevormd door: dhr. Timmer voorzitter, dhr. Boeijink  secretaris, mevr. Blaauw penningmeester, leden dhr. Pilon, dhr. Sol, dhr. Woudstra. Verder weet ik het niet en er is niets meer over te vinden in de nog aanwezige boeken. Er zaten dus 3 mensen in met een groene achtergrond om vaktechnisch steun te geven aan de invulling van de bijeenkomsten. De voorzitter, dhr. Timmer die een beetje gedwongen door zijn vrouw in het bestuur kwam had van planten totaal geen verstand. De enige bloem die hij kende was de Anjer. Dat was voor hem zo’n verschrikkelijke bloem, die mocht nooit genoemd of gebruikt worden op de ledenavonden. Dhr. Timmer had als directeur gemeentewerken in Appingedam wel heel veel connecties en kon op die manier veel voor de vereniging doen. Bijvoorbeeld voor de p.r. Hij belde dhr. Baarschers van de Eemsbode op en zei hem wat hij graag in de krant wilde. En dat gebeurde prompt. Dhr.  Boeijink zijn hobby was archeologie maar als goede vriend van de fam. Timmer toch maar secretaris geworden.

Nu ik het toch over het bestuur heb, in het begin waren er meer mannen in het bestuur dan vrouwen.  De bijeenkomsten werden overwegend door vrouwen bezocht, behalve als het eens om de groentetuin ging. Dat had zijn weerslag op de samenstelling van het bestuur. In 1990 waren er alleen vrouwelijke bestuursleden. In 1991, ik was 10 jaar daar voor gestopt als voorzitter,  kwam Ludi Roelfsema mij vragen of ik wel weer voorzitter wilde worden want het ging niet zo goed, er gebeurde te weinig. Toen ik voorzitter was bleek het op de eerste bestuursvergadering al, het was net een theekransje. Diegene waar we thuis waren voor de vergadering kwam al gauw met een breiwerkje voor een kleinkind op de proppen wat bewonderd moest worden en een ander had ook iets beleefd en zo bleef er weinig tijd over voor vergaderen. Mijn taak was eigenlijk alleen maar een beetje bijsturen, want het enthousiasme om wat te doen en ook de kennis daarvoor was groot genoeg. Dus zo rol je er zomaar weer in.

Bovenaan mijn verslag staat 50 jaar FLORESCO. In het begin heette de vereniging  alleen maar: Afd. Appingedam, Bierum, Delfzijl en omstreken. In 1968 werd er middels een prijsvraag een naam bedacht: FLORESCO. Het betekend: groeiend, zich ontwikkelend. Ik heb begrepen dat deze naam vanwege landelijke uniformiteit is verdwenen. Zelfs de voorzitter kent deze naam niet. Er is zelfs een groot tafelkleed geborduurd door Ludi Roelfsema om bij de bijeenkomsten op de bestuurstafel te leggen. Waar is dit tafelkleed nu?

De vereniging groeide als kool en de bijeenkomsten werden goed bezocht. Als ik het programma van toen en van nu bekijk dan is er niet veel in de opzet veranderd. Het ledenbestand was op 1 januari 1991 300 leden. Volgens mij is het maximale aantal leden 330 geweest. Ondanks dat er nu minder leden zijn, maakt het geen verschil wat de sfeer betreft. 

Liefhebbers van groen creëren toch een bepaalde sfeer. 

Wat gebeurde er allemaal in de eerste jaren. 

Er werden allerlei wedstrijden gehouden in het kweken van de grootste of mooiste planten of bloemen. Bijvoorbeeld: Fuchsia, Ster van Bethlehem, Kruidje roer me niet, Lathyrus en Zonnebloemen. Bij de zonnebloem ging het om de grootste diameter van de bloem, gemeten zonder bloemblaadjes. De grootste bloem had een diameter van 35 cm. De prijs was een mooie sjerp gemaakt door Ludi Roefsema en werd 3 x gewonnen door mijn vrouw. Dit is de sjerp. Jammer voor mevr. Maring die 2 x 2e en 1 x 3e werd met minimaal verschil. 

Ook werd er veel gedaan aan bloemschikken. Veel cursussen  werden gegeven aan beginners en gevorderden. Met als resultaat het meedoen aan de Rayon- en Landelijke bloemschikwedstrijden. De deelnemende dames van Floresco zijn regelmatig  met prijzen thuisgekomen. Een belevenis wil ik u niet onthouden. 3 Dames gingen met chauffeur/begeleider (dat was ik) naar de landelijke bloemschikwedstrijd ergens midden in het land. Tijdens een pauze was er nergens koffie te verkrijgen, maar dat was voor ons geen probleem, want wij hadden mevr. Bos uit Biesum bij ons. Die had voldoende koffie,  thee en broodjes meegenomen voor de gehele dag. Al gauw stond er een rij mensen bij  haar die dachten dat daar koffie te verkrijgen was. Helaas was ze daar niet op berekend. 

Op 28 en 29 september 1973 werd er een grote show gehouden in de molen Adam in Delfzijl met veel succes en later ook nog eens in het Wapen van Leiden in Appingedam.

Een hoogtepunt was wel het maken van Kerststukjes in december. Ik herinner mij nog dat we een keer in het Bolwerk in Appingedam waren dat zelfs het toneel in gebruik was terwijl het toch een grote zaal was. Ik las in het jaarverslag van 1990 dat er met kerst 82 deelnemers waren geweest.

Een ander hoogtepunt was wel het organiseren van de Rayonwedstrijden bloemschikken. Floresco heeft dat 4 x achtereen gedaan. Een keer was het op het plein voor de Nicolai kerk in Appingedam. Een heel groot succes. Voor een heel groot deel te danken aan dhr. Timmer, die goed kon regelen en organiseren. Straks zijn daar ook nog enkele dia’s van te zien.

Ook werden er een aantal jaren tuinkeuringen gehouden. Hiervoor was ook veel animo.  En altijd waren er voldoende deskundige mensen te vinden in onze vereniging die al het werk van keuringen, voorbereidingen en niet te vergeten het opruimen op zich wilden nemen. En gelukkig zijn er nog steeds van zulke mensen. Het is ons altijd gelukt om ook voor het bestuur weer voldoende mensen te krijgen.  Ik wil hierbij dan ook dank uitspreken voor alle mensen die meegeholpen hebben om Floresco 50 jaar in goede gezondheid levend te houden.

Ik vond ook nog een paar convocaties uit de jaren ’90 met mooie illustraties van mevr. Bohlmeier. Dat deed mij denken aan de beginjaren toen alles nog op stencil werd getypt en daarna afgedraaid moest worden. Elke maand was er een bestuursvergadering waarin werd bekeken hoe de volgende avond er uit moest zien en werd het concept klaargemaakt. Daarna werd het op stencil gezet en kreeg dhr. Timmer het thuis en die zorgde dat het werd afgedraaid. Daarna werd het per post verstuurd. Elke maand weer een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Dan gaat het nu wel wat gemakkelijker en ook vaak nog een deel in kleur.

Dit was een kleine terugblik op 50 jaar Floresco. Er zijn heel veel mensen lid geweest of zijn nog lid en er is veel veranderd maar zoals ik in het begin al zei, de sfeer is volgens mij hetzelfde gebleven. Er is vast nog wel veel meer te vertellen, maar dan komen we nooit aan de borrel toe.

 

 

meer

 

 

 

22
Oct
Herfstbloeiers
21
Oct
De wereld op zijn kop…