Diversen

Privacy Statement en cookiebeleid KMTP/Groei & Bloei

 

Ons Privacy Statement is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.  Ons statement geeft u informatie over hoe KMTP/Groei & Bloei uw privacy beschermt, waaronder informatie over hoe u uw rechten op gegevens kunt uitoefenen.
Onder KMTP/Groei & Bloei wordt in dit Privacy Statement verstaan de landelijke vereniging KMTP/Groei & Bloei alsmede de 130 plaatselijke verenigingen die onder de naam Groei & Bloei werkzaam zijn.
KMTP/Groei & Bloei is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

KMTP/Groei & Bloei
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
Tel: 079 3681215
E-mail: secretariaat(at)groei.nl

KMTP/Groei & Bloei verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens. KMTP/Groei & Bloei heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of welke vorm van onwettige verwerking. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Opslag en verwerking van gegevens.
Wanneer u lid wordt van  KMTP/Groei & Bloei en/of deelneemt aan activiteiten of informatie aanvraagt, worden uw persoonsgegevens vastgelegd. KMTP/Groei & Bloei gebruikt uw gegevens om leden, geïnteresseerden en bezoekers van onze website te informeren over de activiteiten van KMTP/Groei & Bloei.
Wij delen uw gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.
Binnen het KMTP/Groei & Bloei landelijk bureau in Zoetermeer kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang moeten hebben. Binnen de KMTP/Groei & Bloei afd. Zeist e.o. kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door vrijwilligers die hier, gelet op hun functie, toegang moeten hebben.

Soort gegevens.
In het kader van de dienstverlening verwerkt KMTP/Groei & Bloei gegevens van leden,deelnemers aan activiteiten/cursussen en bezoekers van de website/webshop, online promoties, evenementen en acties.
KMTP/Groei & Bloei verwerkt naam, adres, woonplaats, e-mail, geslacht, geboortedatum,telefoonnummer,  uw bankrekeningnummer en gegevens dat bepaalde onderwerpen u interesseren.
Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgen KMTP/Groei & Bloei en de bestuurs-, commissie- en werkgroepleden en andere vrijwilligers die uit hoofde van hun functie beschikken over persoonsgegevens er voor dat hun pc. en andere technische apparatuur tijdig voorzien wordt van updates en afdoende beschermt is door middel van onder meer anti-virus software.
Wij kunnen ook gegevens en foto's van personen die deelnemen aan activiteiten van de vereniging op de interne- en externe media plaatsen. Plaatsing zal evenwel niet geschieden, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris van de landelijke dan wel plaatselijke vereniging. De plaatsing van deze beelden op de website, op(social) media(onder andere You tube en Facebook) zal op eerste verzoek ongedaan worden gemaakt, wanneer betrokkenen daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris van de plaatselijke vereniging.

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking en opslag.
Er zijn  verschillende doeleinden waarvoor KMTP/Groei & bloei uw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de dienstverlening verzamelt en verwerkt KMTP/Groei & Bloei gegevens van u:
*Ten behoeve van de levering en de betaling.
*Om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden.
*Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten en marktonderzoek.
*Om  leden/bezoekers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media. Hierbij tracht KMTP/Groei & Bloei rekening te houden met voorkeuren op basis van interessegebieden.
* Verslaglegging van ledenactiviteiten.
*Het informeren van leden over nieuwe, vertrokken en overleden leden.
Indien KMTP/Groei & Bloei afd. Zeist e.o. gegevens verwerkt voor een ander doel dan bovenstaande doeleinden, dan wordt dit vermeld op deze website.
KMTP/Groei & Bloei verwerkt uw gegevens op basis van toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang dat KMTP/Groei & Bloei heeft als vereniging. Om als vereniging onze doelstellingen te realiseren zijn persoonlijke gegevens en het gebruik daarvan noodzakelijk.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan.
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de wettelijke termijnen. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken en het recht om een kopie  te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Een verzoek kunt u indienen per e-mail, voorzien van naam en adres. Uw e-mail kunt u richten aan KMTP/Groei & Bloei, via secretariaat(at)groei.nl of telefonisch via 079-3681215. Voor gegevens die verwerkt worden door KMTP/Groei & Bloei afd. Zeist e.o. kunt u bij deze afdeling terecht. We zullen eventuele overige vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Afmelden van mailingen.
Wanneer u als lid of geïnteresseerde uw e-mailadres heeft achtergelaten, kunt u per e-mail worden geïnformeerd over onze activiteiten. Stelt u daar geen prijs meer op dan kunt u dat per e-mail laten eten.

Abonneren en afmelden van e-mailnieuwsbrieven.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website(s) wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wilt u minder of geen nieuwsbrieven meer ontvangen? In elk bericht zit onderaan link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief, dan wel is aangegeven bij wie u zich kan afmelden.

Werkingssfeer betreft ook bestuurs-, commissie- en werkgroepleden.
Het is de bestuurs-, commissie- en werkgroepleden en andere vrijwilligers van KMTP/Groei & Bloei alsmede de bestuurs-, commissie- en werkgroepleden van KMTP/Groei & Bloei afd. Zeist e.o. niet toegestaan om persoonsgegevens waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken met derden te delen. Indien een bestuurslid, commissielid of werkgroeplid aftreedt, is zij/hij verplicht om de persoonsgegevens die zij/hij van de leden heeft te vernietigen, tenzij de voorzitter haar/hem daarvan ontheffing verleent.

Wijzigingen van privacy statement.
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door KMTP/Groei & Bloei te allen tijde worden gewijzigd. wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd. Lees daarom periodiek dit privacy statement. als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met secretariaat(at)groei.nl of telefonische met het secretariaat 079 3681215

Cookies
"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone, tablet enz. worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies optimaliseren de werking van de website(s). Zo worden door middels van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd. 

Analytische cookies
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. door middels van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website(s). De privacy van de bezoeker blijft bij deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen websites voor de bezoekers worden geoptimaliseerd.

Tracking-cookies
Tracking-cookies, ook wel marketingcookies, zijn cookies die gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen gedaan worden. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de remarketingcampagnes van Google AdWords.

meer
23
Aug
De geur van succes - Blik op de Tuin no. 916
23
Aug
voor t eerst parkieten aan mn plant