Activiteiten & Actueel

Algemene vergadering en lezing "Vogels in de tuin"

Wanneer:        donderdag 21 februari 2019

Waar:              De Útwyk, Oud Ambacht 116 in Drachten

Aanvang:         19.30 uur

Algemene ledenvergadering: 

AGENDA

1. Opening en welkom door de voorzitter

2. Notulen jaarvergadering 2018 en uitreiking sociaal jaarverslag 2018

3. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 door de penningmeester

4. Verslag kascommissie

5. Benoeming nieuw kascommissielid

6. Bestuurssamenstelling

Aftredend en niet herkiesbaar: Cindy Houben
We moeten dus op zoek naar iemand voor de ledenadministratie en PR-zaken. Het bestuur wil heel graag in contact komen met eventuele gegadigden of namen van eventuele kandidaten doorkrijgen. 

Voortzetting bestuurswerkzaamheden van Harm Moek 

7. Rondvraag

8. Huldiging trouwe leden

9. Sluiting 

PAUZE met VERLOTING

Gast:               Dhr. Jan de Jong

Onderwerp:     Vogels in de tuin

Een lezing met dia’s van vogels die rondom huis en tuin gezien kunnen worden. Daarvan komen vele soorten aan bod, zoals merel, roodborst, kool- en pimpelmees en diverse andere soorten. Verder legt Jan uit waar we op moeten letten bij nestkasten, wintervoedering en zieke of gewonde vogels.

Ook niet-leden zijn van harte welkom.