Diversen

Verslag Algemene ledenvergadering 2018

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Groei & Bloei afd. Haren/Eelde gehouden op 21 februari 2018.

Aanwezig: Margriet Tebbertman (voorz.), Gretia Wehmhof (penningmeester), Adèle Dummer, Bärbel Rijsten, Ineke Bremer, Toos Flentge (secretaris) en leden.

 1. De voorzitter opent de vergadering.

 2. Verslag van 9 februari 2017. Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

 3. Mededelingen en ingekomen stukken. Hiervoor zijn geen punten.

 4. Sociaal Jaarverslag. Ook dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

 5. Financieel Jaarverslag.
Dit verslag ligt tijdens de vergadering ter inzage voor de leden. De penningmeester geeft enkele toelichtingen: Ons saldo is behoorlijk positief. Dit blijft zo, maar de er is nog geen rekening ontvangen voor de zaalhuur van bloemschikken. Deze bedraagt € 600,00. Aan de bloemschikcursussen doen relatief veel niet-leden mee, deze betalen een hoger bedrag dan de leden. De verkoop van de bloementaarten/stukken op de (totaal verregende) Kunst- en Cultuurmarkt in hagen en de markt in Glimmen was enorm succesvol. De Nieuwsbrieven van 2017 bestonden uit 8 bladzijden en dat is € 200,-- goedkoper. Het verslag wordt goedgekeurd.

 6. Verslag kascommissie.
Deze bestond uit mevr. Sandra de Jonge en mevr. Yvonne Wieringa. De commissie heeft de boeken gecontroleerd en prima in orde bevonden en vraagt de vergadering de penningmeester décharge te verlenen. De vergadering neemt dit voorstel over.

 7. Benoeming nieuwe kascommissie.
Sandra en Yvonne blijven kascommissie, met als reserves Lammert Rinzema en Joke Lindeboom.

 8. Samenstelling bestuur.
– I.v.m. haar werk ziet Adèle Dummer zich genoodzaakt haar bestuurstaak neer te leggen. Ze droeg zorg voor de nieuwsflitsen, website en de Nieuwsbrieven. Dit laatste was oorspronkelijk niet de bedoeling. Wij zijn haar veel dank verschuldigd en we nemen afscheid van haar met een mooie plant. Janny Douwes neemt al een paar maanden deze taken over. Ze heeft niet de intentie bestuurslid te worden.
– Gretia Wehmhof blijft penningmeester, maar uitsluitend voor de penningen en niet meer voor andere bestuurstaken van G & B.

– Matty Niemeijer draait al een paar maanden mee in het bestuur nu ze meer vrije tijd heeft. Voorgesteld wordt haar te benoemen tot bestuurslid. Ook dit voorstel neemt de vergadering graag over.
– Joke Lindeboom biedt aan hand- en spandiensten te verrichten. Fijn!

– Rest nog de zorg dat ons bestuur nog steeds geen vaste voorzitter heeft. We doen een dringend beroep op alle leden hierover na te denken en zich aan te melden. Mag natuurlijk ook eerst als “gewoon” bestuurslid.

 9. Activiteiten van de afdeling.
– I.v.m. het batig saldo last het bestuur een extra gratis excursie voor de leden in: op 22 maart a.s. een bezoek aan gereedschapsfirma De Witt.
– Er wordt nagedacht over een eendaagse tuinenreis.

– Er zijn weer bloemschikcursussen gepland.
– Er wordt gewerkt aan het jaarprogramma 2018/2019.

10. Niemand heeft iets voor de rondvraag, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

 

 

 

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923