Diversen

Voorwoord

Beste leden, 

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar. Na een droge zomer en een herfst die je eigenlijk geen herfst meer kunt noemen kregen we toch nog een beetje winter. De term "Elfstedentocht" werd weer van stal gehaald, maar het viel allemaal nog al mee. Een beetje sneeuw en een paar dagen schaatsen, daar waar het mogelijk was, en daar bleef het bij.

De natuur gaat zijn normale gang. De sneeuwklokjes beginnen te bloeien, de knoppen van de Helleborus komen weer te voorschijn. De Hazelaar en de Els strooien al weer met hun stuifmeel, kortom het is snel weer voorjaar.

In deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de jaarvergadering, de bijbehorende stukken en een vooruitblik op de komende lezingen. Tevens de aankondiging voor Violenfestival op 10 maart. 

Wij zien u graag op de volgende bijeenkomst op 14 februari.

Bestuur afd. Roden e.o. Groei en Bloei.

 

 

Kerstworkshop

Kerstworkshop 2018.

De Kerstworkshop 2018 was gepland op 13 december.
Dit jaar is, niet zoals gewoonlijk, de kerstworkshop gegeven door enkele van onze
bloemschiksters , maar zijn we uitgeweken naar de fam. Barels te Steenbergen.
Dit kan een succes genoemd worden, alleen jammer dat maar 10 dames
van Groei en Bloei Roden , zich daarvoor opgegeven hadden.

Je kon een keuze maken uit 4 werkstukken, die echt de moeite waard waren !!
In de Nieuwsbrief van november stonden de voorbeelden.
Kom jij ook mee knutselen bij de volgende Kerstworkshop ???

Bloemschiknieuws

Gardenista - meld je aan, het kan nog!

De uiterste datum om in te schrijven voor deelname aan de wedstrijd is verschoven naar 28 februari.

Na de kersttijd kwamen de inschrijvingen weer binnen druppelen en gezien het team van Gardenista een vol spelersveld wil hebben is de inschrijfdatum verschoven. Tot 1 maart kan men zich nog aanmelden.

Inschrijven hoeft niet moeilijk te zijn: vijf foto's van werkstukken van jezelf en een verhaaltje over jezelf en waarom je wilt meedoen, is al voldoende. Stuur dit naar bloemschikken@gardenista.nl.

Naast amateurs worden er ook nog deelnemers gezocht voor de categorieën Studenten en Profs. Weet je iemand voor deze groepen? Vraag dan of ze mee willen doen!

Dus schroom niet en doe mee aan deze prachtige uitdaging.

Regionale wedstrijden

De data voor de wedstrijden van 2019 zijn bekend.

  • Noord-Nederland: zaterdag 6 april
  • West-Nederland: donderdag 11 april 
  • Zuid-Nederland: zondag 6 oktober
  • Oost-Nederland: zaterdag 26 oktober

Voor meer informatie over de desbetreffende regiowedstrijd mail naar bloemschikken@groei.nl en wij sturen het door naar de contactpersoon voor die regio.

 

 

Agenda jaarvergadering 14-2-2019

Agenda Jaarvergadering KMTP / GROEI&BLOEI, afd. Roden

d.d. donderdag 14 februari 2019 om 19.30 uur in Het Wapen van Drenthe, Roden

 

1.         Opening

2.         Mededelingen / ingekomen post 

3.         Verslag jaarvergadering 14 februari 2018          

4.         Sociaal jaarverslag 2018            

5.         Financiële verslag 2018/ begroting 2019               

6.         Verslag kascommissie            

            Door mevr. Dijkstra en mevr. De Jong.                         

            Oproep nieuwe kascommissieleden.        

7.         Mutaties bestuursleden

            Thea van Gool, voorzitter, is aftredend en niet herkiesbaar.

            Pietsje Rozema was aspirant bestuurslid en wordt nu bestuurslid.

            Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom.

8.         Huldigen jubilarissen                       

9.         Rondvraag

 

 

Verslag jaarvergadering 2018

Verslag Jaarvergadering KMTP/Groei&Bloei, afd. Roden                                                                              d.d. woensdag 14 februari 2018

Opening

Thea van Gool opent de vergadering om 19.40 en heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder dhr. Jan van Reijendam (consulent Groei en Bloei Noord Nederland). Riekje Fijlstra heeft zich afgemeld.

Mededelingen

De koffie/thee wordt zoals altijd op de jaarvergadering aangeboden door het bestuur.

Vanavond is er ook weer een verloting met bloemstukken gemaakt door Nies Deelman.

Vanuit Zoetermeer krijgen we een enquête die we mailen naar de leden.

Dit jaar wordt voor de 7 keer viooltjesfestival georganiseerd op zondag 11 maart.  Bij de Paardestal van Ans Advocaat in Peize.

Plantjesdag vindt dit jaar op zondag 6 mei plaats. Ook dit is bij Ans Advocaat.

Opentuinencarrousel vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 en zondag 17 juni.

Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

Notulen jaarvergadering d.d.14 februari 2017

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Sociaal jaarverslag 2017

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Financieel Jaarverslag 2017/begroting 2018 (toegezonden per mail)

Geen opmerkingen.

Verslag Kascommissie

De kascommissie bestaande uit mevr. Dijkstra, mevr. Rozema  en dhr. Poppenga. Op 17 januari 2018 zijn de financiële stukken van het jaar 2017  steekproefsgewijs gecontroleerd.               

Mevr. Dijkstra doet verslag  van de kascontrole en meldt dat de commissie geen onregelmatigheden  heeft kunnen vinden. De administratie zag er goed uit.

De vergadering wordt verzocht de penningmeester decharge te verlenen, het geen geschiedt. Aftredend volgens rooster Dhr. Poppema. Hij wordt bedankt via zijn vrouw en die neemt een fles wijn voor hem mee.

Mutaties bestuursleden   

Tjitske Veenhuizen, penningmeester treedt af en wordt opgevolgd door Elzelien Noordijk.

Trijntje Kleefman stopt als bestuurslid. Hendrik Polling neemt de ledenadministratie over. Beide dames worden bedankt door voorzitter Thea van Gool met een bos bloemen en cadeaubon.

Pietsje Rozema wordt aspirant bestuurslid. 

Thea bedankt Nies Deelman voor het maken van de mooie bloemstukken voor de verloting. Zij krijgt hier voor een boeket bloemen.

Gerda Fluks, bloemschik-coördinator, is afwezig. Zij krijgt de bloemen thuisbezorgd. 

Huldigen jubilarissen

Dhr. Draayer krijgt van Thea van Gool een oorkonde uitgereikt voor 25 jaar lidmaatschap. Froukje van der Kaap (secretaris) geeft hem een boeket bloemen.

Rondvraag

Nies Deelman vraagt of de lezing van 14 maart verzet kan worden omdat er veel leden naar een  film gaan die ook op 14 maart plaats vindt. Thea zegt dat het lastig is om dat te veranderen. Dus we laten de lezing  op 14 maart staan.

Mevr. Ypema zegt dat ze ook 25 jaar in dienst is. Maar volgens de ledenadministratie die Trijntje bekijkt  is ze in 2002 lid geworden.  Froukje gaat dit navragen bij het hoofdbestuur van Groei & Bloei.

De vergadering wordt gesloten door Thea om 20.00 uur.

Na de pauze vangt de lezing van dhr. Brian Kabbes aan over de Dahlia en de aardappel.

Er waren 19 personen aanwezig tijdens de jaarvergadering  en voor de lezing totaal 28 personen (plus 4 bestuursleden).   

Sociaal jaarverslag 2018

SOCIAAL  JAARVERSLAG 2018, GROEI & BLOEI AFDELING RODEN EN OMSTREKEN

                                                         ( F. v.d. Kaap secretaris)

Bestuur

Op 31 januari 2018 was er een extra vergadering uitgeschreven om de problematiek rond de bestuursopvolging te bespreken, samen met de heer Jan van Reijendam (noordelijk coordinator G+B) en mevrouw Jolande Schoemaker(vertegenwoordiger van Rayon Drenthe). Elzelien Noordijk melde zich aan voor een bestuursfunctie.

Het bestuur bestond na de jaarvergadering van 2018 uit 4 leden. Voorzitter, secretaris, penningmeester en 1 aspirant bestuurslid.

Het bestuur kwam 8 keer bijeen in 2018, waarvan één keer met de commissieleden.

De Rayonvergadering in maart werd door de secretaris  en 1 lid bijgewoond. In september was de secretaris aanwezig.

De Algemene Ledenvergaderingen van de KMTP Groei & Bloei in Zoetermeer zijn niet door onze afdeling bezocht.

De themabijeenkomst is door afdeling Roden georganiseerd. We kregen een rondleiding in Havezate Mensinge en wandeltocht naar de vistrap in het Lieversche Diep / Peizer Diep. 

Ledenaantal

Op 1 januari 2018 waren er 147 leden.

Nieuwsbrief

Er zijn in 2018 vier digitale nieuwsbrieven verstuurd.

Afdelingsavonden

In 2018 werden er vijf ledenavonden gehouden in Het Wapen van Drenthe.

De volgende sprekers hebben bij onze afdeling een lezing gehouden.

18  januari        Dhr. H. Bos                  In het land van de Drentse Aa     (23 personen)

14 februari        Dhr. B. Kabbes            Aardappel en de Dahlia               (28  personen)

14 maart           Mevr. D. Lochtenberg  Zomerbollen, maandenlang plezier    (13 personen)

11 oktober        Mevr. L. Pot                 Prairietuin   (30 personen)

13 november     Dhr. W. Huisman         Bijzondere planten geschikt voor onze tuinen (27personen)

13 november     Ingelaste vergadering over AVG (privacywet)

Op de ledenavonden vonden verlotingen van bloemstukken plaats

Overige activiteiten

Op 11 maart vond op initiatief van Ans Advocaat het vijfde “Violenfestival” plaats in De Paardestal in Peize.  In de koffiehoek werden door onze afdeling weer uitstekende zaken gedaan door de verkoop van koffie/thee en eigengemaakte taarten.

Op  6 mei is de jaarlijkse plantjesdag gehouden met 11 deelnemers bij De Paardestal in Peize. Het was heerlijk weer, dus de catering was buiten. De aanwezigen genoten weer van de eigengemaakte taarten.

26 augustus stonden we met een stand op de Liefair ter promotie van Groei en Bloei.

Opentuinencarrousel was dit jaar voor de tweede keer in de provincie Drenthe.  Roden en Zuidlaren hadden de tuinen open in het weekend van 16 en 17 juni.                                        

Bloemschikken voor beginners ging niet door.

Voor de cursus “Bloemschikken voor gevorderden” hebben zich  15 deelnemers aangemeld

13 december hebben 10 personen meegedaan met de kerstworkshop.

Havezate  Mensinge in Roden is ook dit jaar weer in de kerst periode aangekleed met bloemstukken die gemaakt zijn door de cursisten van Groei & Bloei.         

Stinzenplanten

Lezing 14 februari door Wim Hoogendam

Wim Hoogendam is de "tuinbaas" van de Dekema State in Jelsum. De State en de tuinen zijn van april tot en met oktober te bezoeken. De stinzenflora, waar onder andere toe behoren het sneeuwklokje, daslook, het haarlems klokkenspel, de bosanemoon, de bostulp, holwortel en helmbloem bloeit al eerder in de omgeving van de State.

Ook bij de Martena State in het vlakbij gelegen Cornjum is de stinzenflora te bezichtigen. Er bestaat een Stinzenflora - monitor waarop wordt aangegeven waar op welk moment de flora bloeit. De monitor is dit jaar vanaf 9 februari on-line.

Het belooft een boeiende lezing te worden.

 

 

Tuinencarrousel Drenthe

Open Tuinen Carrousel 

Het rayon Drenthe van Groei & Bloei organiseert in 2019 voor de 3e keer de OPEN TUINEN CARROUSEL.

Tijdens 4 weekenden in  mei, juli, augustus en september stellen leden van  Groei & Bloei hun tuin open voor publiek.

Openingstijden: 10.30 tot 17.00 uur.

Toegang is gratis.

Op 15 en 16 juni vindt landelijk open tuinen weekend plaats.

 

De afdelingen van het rayon Drenthe zijn twee aan twee gekoppeld.

Het schema voor 2019 ziet er als volgt uit:

Hoogeveen en Meppel 25 en 26 mei

15 en 16 juni landelijk open tuinen weekend

Roden en Zuidlaren 13 en 14 juli

Assen en Beilen 10 en 11 augustus

Coevorden en Emmen 7 en 8 september 

De werkgroep van de carrousel zorgt op verschillende manieren voor de gezamenlijke  promotie.

Omdat deze veranderingen al heel vroeg in het jaar moeten worden georganiseerd (gezamenlijke flyer e.d.) is het noodzakelijk dat we snel mogelijk moeten weten, wie er hieraan mee wil doen.

In februari en maart moet alle informatie over de tuinen zijn verwerkt in een gezamenlijke flyer voor heel Drenthe en de website.

 

Als u belangstelling heeft om mee te doen aan deze carrousel kunt u contact opnemen met

Froukje van der Kaap froukien1965(at)gmail.com

Voor meer informatie zie: www.opentuinencarrouseldrenthe.nl 

Sponsoren

Violenfestival 2019

Ook dit jaar verheugen wij ons weer op het Violenfestival bij de Paardestal, dat wordt gehouden op zondag 10 maart van 11.00 tot 16.00 uur. Zoals altijd in samenwerking met Kwekerij Hommes, Eelde (wat garant staat voor prima planten) en Groei & Boei Roden (voor de uitstekende catering en het fleurige bloemwerk).

Er zijn weer heel veel verschillende soorten violen (ca.40), éénjarige en vaste, groot- en kleinbloemige, hangviolen en enkele heel nieuwe soorten. Over de verzorging en toepassing en de mooiste combinaties kunt u advies vragen. Het is aan te raden zelf een doosje of kistje mee te nemen.

Vioolklanken (live) door verschillende violisten zorgen voor een romantische en vrolijke omlijsting. De toegang is gratis. Verdere info. www.paardestal.de

 

De Paardestal

Hooghaar 1, 9321 XW Peize                                                                                                                             050 5032003                                                                                                                       aadvocaat@gmail.com            

Van weiland tot kijktuin

Lezing op 14 maart door Watze Bokma van "De Eexterhof".

Watze Bokma zat als kind al in de modder te wroeten. Dan is het niet vreemd dat tuinieren later een grote hobby wordt. Hoewel tuinieren en buiten zijn altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen, kon die hobby pas helemaal gestalte krijgen toen in 1996 een nieuwe woning met 1600 m2 grond werd betrokken. Op dat moment nog een weiland, open en dus nog alle mogelijkheden. Door een drukke baan kwam het er pas in 2008 van er serieus werk van te maken. De tuin werd aangepakt en verder ingericht en in 2012 voor de eerste keer opengesteld. Een kijktuin was geboren.

In deze lezing laat Watze zien wat er in die twintig jaar is gebeurd. U krijgt een aantal bronnen van inspiratie te zien en hoe daaruit vervolgens ideeen ontstonden. En welke plannen uitgevoerd en welke zijn gesneuveld. Want naast dat fouten maken vervelend is, is het vooral ook leerzaam en de moeite waard daar kennis van te nemen. Groen en planten bepalen de sfeer. U ziet een selectie van de gebruikte planten in de verschillende seizoenen. Daarnaast maken we een paar uitstapjes in de geschiedenis van de omgeving. Dit alles onder het terugkerend motto "Maak een plan!".

De Eexterhof is een bezoektuin in Scheemda. 

Tuinenreis

Verschillende afdelingen van Groei & Bloei organiseren jaarlijks een tuinenreis. Misschien een idee om eens een keer mee te gaan.

De afdeling Meppel organiseert een 5-daagse reis van 13 t/m 17 juni naar Parijs. Te bezoeken tuinen zijn o.a. Chateau de Chantilly, Jardin Atlantique, La Promenade Plantee, tuinen van Claude Monet, Palais Royal, Park Monceau, Park Andre Citroen, Pere Lachaise en Manoir Plessis au Bois.

Nadere informatie op onze site of op de site van de betreffende afdeling.

De afdeling Assen organiseert op 28 en 29 juni een tweedaagse reis "Rondom het IJsselmeer". Zie voor meer informatie de site van de afdeling Assen.

Ter afsluiting

De vijftiende digitale nieuwsbrief (januari 2019, 4e jaargang) van Groei&Bloei Roden en omstreken is verschenen. Vier keer per jaar kunt u een nieuwsbrief verwachten, in september, november, januari en april. We hopen dat iedereen die digitaal bereikbaar is, rechtsreeks of via anderen (kinderen, kleinkinderen, buren, enz.) zijn/haar emailadres aan ons doorgeeft (info@roden.groei.nl), zodat wij u volledig kunnen informeren. 

De nieuwsbrieven zijn ook op onze website geplaatst www.roden.groei.nl. 

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver